Nätverk över gränserna

NordCrit är ett nordiskt nätverk med medlemmar från högskolor och universitet i Sverige, Norge och Finland. Nätverket ska utveckla och stärka kritisk forskning om barn, unga, välfärd och utbildning i Norden. Hittills har konferensen haft tre träffar – i Borås 2007, i Helsingfors 2008 och i Halden 2009. Vid senaste konferensen i juni 2009 deltog flera doktorander och disputerade från Högskolan i Borås deltog, däribland professor Elisabet Öhrn som är en av initiativtagarna.
– Träffen i juni hade temat ”Critical perspectives on education and agency”. Konferensen hade en tydligt teoriutvecklande ansats och bjöd på två dagar fyllda med paper-presentationer från Norge, Sverige och Finland. För Högskolan i Borås hölls presentationer av Marianne Dovermark, Per-Åke Rosvall och Ann-Sofie Holm, säger Elisabet Öhrn och fortsätter:

– Nätverket ger en värdefull möjlighet till nordiskt vetenskapligt utbyte för alla inblandade men kanske i synnerhet för doktorander och juniora forskare, då de får möjlighet att diskutera sina arbeten i ett brett och sammanhållet sammanhang.

Uppstart av nytt nätverk

NordForsk är ett nytt forskningsnätverk där professor Dennis Beach deltar som forskningsledare och koordinator. Nätverket hade uppstart och ett första möte i juni.
– Forskningsnätverket länkar samman forskare som har särstuderat framväxten av det postindustriella samhället och dess konsekvenser. Vi vill skapa förutsättningar för en gemensam nordisk ansats som ska spegla och reflektera skillnader och likheter i de nordiska ländernas utvecklingsmönster. Avsikten är att kunna bidra med ökad förståelse och förändring, säger Dennis Beach. 

Nätverkets fokus är riktad mot utbildnings- och samhällsvetenskapligforskning om integration av marginaliserade ungdomar. Detta rör ofta ungdomar med etnisk minoritetsbakgrund men även andra.
– Välfärdsstaterna i Norden har i flera decennier haft många gemensamma mål, men det finns också avgörande skillnader när det gäller exempelvis industriell utveckling, stadsplanering, invandrings- och flyktingpolitik. Dessa överensstämmelser och skillnader är av central betydelseför vårt nätverks ambitioner.

NordForsk kommer ha sammankomster tre-fyra gånger om året.