Nydanande antologi: Fokus på informationskompetens

Boken innehåller elva kapitel som rör frågor om samspelet mellan lärande och informationssökning, som diskuteras utifrån det centrala begreppet informationskompetens. Antologin ger en historisk bakgrund till och problematiserar begreppet, utifrån en rad empiriska exempel. Ett genomgående tema är att informationskompetenser alltid är knutna till specifika sociala praktiker, vilket gör att det blir svårt att tala om informationskompetens som en generell kompetens. Detta synsätt ger upphov till intressanta frågor om hur bland annat biblioteken, universiteten och skolorna betraktar tillgängliggörande, sökning och användning av information.

Redaktörer är Anna Lundh och Jenny Hedman, båda doktorander vid Högskolan i Borås och the Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS).

Ett antal svenska och nordiska forskare inom både biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik medverkar, vilket gör att boken täcker ett mångfacetterat område.

Informationskompetenser ingår i serien Lärande och IT som tillkommit inom ramarna för KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT. Serien innehåller totalt sex volymer, alla under utgivning på Carlsson förlag