Fokus på barns utsatthet och mötet med professionella

Lisbeth Bengtsson, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd inleder FoU-cafét med att berätta om verksamheten.

 

Föreläsare var Mikaela Starke, Fil. Doktor och lektor i Socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Utgångspunkt för föreläsningen var  Lisa och Klaras erfarenheter av utsatthet under sin uppväxt samt de erfarenheter de gjort i kontakten med professionella. Lisa och Klara är idag i 25-årsåldern och har deltagit i en studie där unga vuxna fått komma till tals och berätta om sina erfarenheter.

Efter föreläsning och en kopp kaffe ägde en gemensam diskussion rum där frågor som barns kompetens – och lyhördheten för den inom den allmänna vården, anmälningar, samarbete, politisk nivå – hur förs kompetensen vidare – diskuterades.

Många av deltagarna lyfte fram behovet av ökad samverkan mellan olika professioner som har kontakt med utsatta barn. Ett konkret förslag som gavs var att Socialtjänsten ska ha ökad kontakt med sjuksköterskor inom skolan. Någon pekade även på frågan om barn till föräldrar med psykisk sjukdom eller funktionshinder och det faktum att barnet ofta går i allians med föräldrarna. Här behövs mer barnkompetens för att kunna jobba professionellt  och med fokus på barnet men även mer samverkan mellan professionerna för att hjälpa varandra att tolka barnets signaler på rätt sätt.
En annan fråga som lyftes var språkbruket inom området och behovet av att diskutera och tydliggöra vissa begrepp exempelvis ” Anmälan” – och  vad det begreppet signalerar. Likaså när det gäller innebörden av skrivningen ”Barn som far illa” - här menade en deltagare att olika professioner tolkar detta olika och att en diskussion kring skrivningen skulle kunna gagna samsyn och ett bättre arbete när det gäller utsatta barn.

 

Två av deltagarna kommenterar FoU.-cafét:

- Särskilt intressant i dag var frågan om varför professionella inte ser barns utsatthet och om det även kan vara en organisatorisk fråga där ett särskilt ansvarsområde att se och reagera inte är tydliggjort. Behöver både organisation och individ bli bättre på att se och bemöta barns behov? (Madeleine Nilsson, Studie- och yrkesvägledare vid Ängsskolan i Marks kommun

- Jag tycker det har varit jättebra med en sådan här dag. Vi inom Barnhälsovården behöver mer samarbete med socialtjänsten inte minst på det lokala planet. Ett förslag skulle kunna vara att arrangera lokala regelbundna träffar med professionella från olika områden och organisationer som arbetar med utsatta barn. På så sätt ökar tilliten och förståelsen för varandras arbetssituation. Något som kan ha avgörande betydelse för hur vi lyckas handlägga svårare ärenden. (Daniel Wallmyr, chef vid Barnhälsovården, Primärvården Södra Älvsborg)