Hallå där, Maria Åsfält,

Hur fick du veta att du vunnit?

– Jag blev kontaktad av DIK Kulturfackets ordförande Peter Almerud när styrelsen tagit beslutet.

Hur kommer det sig att du är intresserad av kulturpolitiska frågor?

– Intresset för kulturteori hade jag med mig från tidigare studier, men det var under tiden på BHS som jag fastnade för kulturpolitik som forskningsområde, tack vare den ställning som fältet har i Borås med flera aktiva forskare, Centrum för kulturpolitisk forskning t.ex.
– Jag tycker att kulturpolitik är intressant att studera av flera olika skäl. Kulturbegreppet i sig är teoretiskt intressant, eftersom det är ett mångtydigt begrepp som kan fyllas med många olika innebörder. Det är ett ord som ofta är positivt laddat, till och med högaktat, men samtidigt undflyende och gränslöst. Därmed kan det beroende på syfte och situation laddas med skiftande föreställningar, värderingar och normer. Vilka värden och egenskaper som tillskrivs ”kultur” i vår tid säger därför väldigt mycket om tidsandan, inbillar jag mig, vilka idéer som är gångbara, och detta blir förstås särskilt tydligt i politiska texter och prioriteringar. Det är en aspekt.

Hur kommer det sig att du studerat kulturdokument från just dessa fem kommuner - Mellerud, Ekerö, Stenungsund, Karlshamn och Norrköping?

– Urvalet gjordes främst utifrån ett tidsmässigt kriterium, dvs. jag valde så nyligen antagna måldokument som möjligt som samtidigt uppfyllde vissa generella källkritiska krav.

Vad har varit gemensamt för kommunerna?

– För svensk kulturpolitik traditionella ledord som tillgänglighet, delaktighet och att prioritera barn och ungdomar har en stark ställning även i de måldokument som jag undersökt. Alla de fem kulturprogrammen beskriver även kultur som en tillväxtfaktor.

Hur kommer du att använda stipendiet som du har fått?

– Det har jag inte bestämt ännu…

Juryns motivering:

” I sin både välskrivna och välstrukturerade magisteruppsats visar Maria Åsfält genom en ideologianalys och med en modell av kulturpolitikens rationaliteter som analysinstrument på både likheter och skillnader i några olika kommuners kulturpolitiska ideologier. Hon visar vidare att vissa av de statliga prioriteringarna i kulturpolitiken har giltighet också ute i kommunerna, samtidigt som dessa har utvecklat en egen kulturpolitik, som är relativt självständig i förhållande till den statliga kulturpolitiken. Hon för också en intressant diskussion kring den danska forskaren Dorte Skot-Hansens modell av kulturpolitikens rationaliteter och senare forsknings vidareutveckling av denna modell. Uppsatsen har därmed stort värde både för den kulturpolitiska forskningen och för det kulturpolitiska fältet.” (dik.se)

Om stipendiet:

DIK:s kulturuppsatsstipendium delas ut en gång om året. Alla studenter som skrivit uppsats inom kulturområdet är välkomna att söka. I år var antalet sökande strax över tjugo. Stipendiet är på 8 000 kronor. Stipendiejuryn utgörs av styrelsen för DIK Kulturfacket, delföreningen inom DIK för medlemmar som arbetar med kulturförmedling och kulturadministration. DIK är ett fackförbund som är anslutet till SACO. (dik.se)