Delphistudien är klar!

VILKEN FORSKNING BEHÖVER BIBLIOTEKEN?

Delphistudien "På säker grund En Delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs" är nu klar. Resultatet av undersökningen visar vilka forskningsprojekt som kan vara värdefulla för praktiken under de närmaste 3-5 åren. Studien har initierats och bekostat av Svensk Biblioteksförening och presenteras i Stockholm för föreningens styrelse den 19 februari. Resultatet finns i en populärvetenskaplig version som publiceras i rapportform av Svenska Biblioteksförening och i en vetenskaplig engelsk publikation "A Delphi study of research needs for Swedish libraries Final report" vid Högskolan i Borås (via Bada). Rapporten är skriven av professor Elena Maceviciute och professor Tom Wilson. Även Maria Lundh och Inga Lalloo adjunkter vid BHS har medverkat. Delfistudien genomfördes 2008 i fyra etapper. Enkäter i två led sändes till en expertgrupp som efter upprop till fältet bestod av 97 personer från fem bibliotekssektorer: länsbibliotek, skolbibliotek, folkbibliotek, forskningsbibliotek samt specialbibliotek. Expertgruppen rangordnade via en enkät 64 identifierade forskningsproblem i en skala på 1-10. Uppfattningarna skilde sig åt en hel del när det gällde vad företrädare för forsknings- och specialbibliotek prioriterade högt gentemot vad folk- och länsbibliotek ansåg var viktigt. Svarsfrekvensen var 86% och i en andra omgång hade de 20 högst prioriterade områdena av sektorerna reducerats till 41 som prioriterades på nytt vid en workshop. Delphiundersökningen är unik genom att den är den första av detta slag som genomförts i Sverige. I Storbritannien har motsvarande undersökningar genomförts tidigare, men de har omfattat andra yrkesgrupper.

Undersökningen presenteras vid BHS måndag den 16 februari kl 14.30-16.00 vid forskningsseminariet sal D517. Länkar till rapporterna finns på BHS hemsidas forskningskalendarium. Resultatet av undersökningen kommer att diskuteras vid institutionen i relation till den forskning som pågår och planeras i framtiden. Forskarnas uppgift är också att bidra till utvecklingen av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Hur ska ämnesutvecklingen ske i framtiden och hur ska de behov biblioteksfältet framhåller kunna finansieras är en lika intressant som viktig framtidsfråga.

Text: Margareta Lundberg Rodin, prefekt