Högskolan viktig del av entreprenörskap i Mark

Det började som en diskussion inom Marks kommun och näringslivsbolaget Minab/företagarna om hur den påtagliga entreprenörsandan i kommunen ”knalleandan” skulle kunna stärkas med ett utbyggt kunskapsbaserat samarbete med Högskolan i Borås. Något som också stärker den lokala konkurrenskraften.
– Det är mycket positivt att vi finner former för samverkan och att våra lärare och studenter deltar i projekt som syftar till effektivare hantering av verksamhetsprocesser, säger högskolans prorektor Björn Brorström och förklarar vidare: Vi har mycket att lära av företagen och hur problem hanteras i praktiken. Vi har kunskaper om modeller och metoder som i sin tur kan bidra till förbättringar.

För Högskolan i Borås del innebär projektet i Mark och satsningen på företagsutveckling ett ökat samarbete mellan högskolan och Marks näringsliv och förvaltning. En central ingrediens i projektet är de s.k. systemiska mötena som är en metod för att i en större grupp diskutera problem och utmaningar och tillsammans inom olika organisationer finna lösningar. Målet är att få med många företagare och entreprenörer och många delar av högskolan.

Viktigt också för studenterna 

Hans Sarv som är adjungerad professor i logistik på Ingenjörshögskolan, har medverkat från Högskolan i Borås sida för att linjera upp satsningens utformning. Han poängterar projektets betydelse även för högskolans studenter.
– Den pågående utbildningen i Change management inom ramen för den ettåriga masterutbildningen i logistik är tänkt att ha en huvudroll genom ett aktivt deltagande i de olika mötesformerna. Studenterna har redan börjat med systemiska möten ute på företag i Marks kommun och även med kommunledningen, säger han.

Hans Sarv framhåller också att projektet som fokuserar på lärandeformer över gränserna, har bäring både på forskningen och utbildningen vid högskolan. Det innebär bl.a. ökade möjligheter från högskolans sida att arbeta med s.k. aktionsforskning och aktionsbaserat lärande.

Tidsperioden för projektet är satt till drygt ett år. Tanken är ett mötesformerna sedan ska leva vidare av egen kraft. Den externa finansieringen från Nutek ska framförallt användas till att rekrytera och finansiera en projektledare som ska hålla ihop olika inslag och på så sätt verka för ett ökat samarbete.