Nöjd rektor hoppas på fler utbildningsplatser

Vid högskolans styrelsemöte måndagen den 16 februari presenterades årsredovisningen för 2008. Högskolan i Borås redovisar en omsättning på 510 miljoner kr för 2008 och ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Myndighetskapitalet ökar och uppnår nu till 53 miljoner kronor.

– Vi är mycket nöjda med resultatet och allt pekar på en positiv trend, menar Lena Nordholm.

Högskolans stabila ekonomiska situation skapar goda förutsättningar för en fortsatt utveckling i linje med högskolans strategiska målsättning. För de kommande åren har därför styrelsen avsatt 18,5 miljoner kronor av myndighetskapitalet för att genomföra åtgärderna i ”Handlingsplan 2008-2009 för forskning och utbildning på forskarnivå och avancerad nivå.

Ett lyft för forskningen

”Ska jag lyfta fram ett kännetecknande tema för året 2008 ­– som rymt så ofantlig mycket – så ligger det nära till hands att fokusera på forskningen. Namnet på regeringens proposition ”Ett lyft för forskning och innovationen” hade lika gärna kunnat vara en rubrik i denna årsredovisning. Så skriver Lena Nordholm i sitt förord till årsredovisningen. Högskolan fortsätter att profilera forskningen och har hög aktivitet. Under året som gått rönte forskningen stora framgångar och flera projekt fick externa medel, mest fick Smart Textiles som genererade 112 miljoner i VINNOVA:s stora Vinnväxttävling. Antalet forskarstuderade är dock relativt oförändrat jämfört med 2007 och ligger på 109 personer.

– Glädjande har 14 disputerat under 2008, fortsätter Lena Nordholm.

Ökningen är resultatet av högskolans medvetna satsning på forskarstuderande för att öka antalet disputerade lärare. Högskolan arbetar också med att öka produktionen av referee-artiklar och en generell ökning av antalet publiceringar. Total redovisades 505 publikationer, 110 av dem var referee-granskade vetenskapligt. Lena Nordholm är nöjd med forskarnas arbete med att föra ut sitt arbete till allmänheten

– Antalet publicerade artiklar ökar stadigt, liksom samverkan med det omgivande samhället.

Vid dagens styrelsemöte hölls en särskild diskussion på samverkanstemat genom att styrelsen fick information om en handlingsplan för genomförande av vetenskap för profession i ett samverkansperspektiv och ett ramverk för kommersialisering och alternativa driftformer.

Trendbrott

Totalt omfattade Högskolan i Borås grundläggande högskoleutbildning 6020 helårsstudenter och 4800 helårsprestationer under 2008. Antalet avlagda examina under 2008 var totalt 1500, vilket är en ökning sedan 2007. Den största ökningen svarade dock antalet sökande som ökade med 20 procent 2008. Totalt visar ansökningsstatistiken på en ökning motsvarande 6 332 sökande jämfört med 2007. Starkast är efterfrågan från sökande inom områdena design, vård, teknik och samhällsvetenskap.

– Vi vet att vi har ett stort utländskt intresse för våra utbildningar, därför tar jag de här siffrorna med en nypa salt. Riktig statistik ser vi först när de väl kommer till Högskolan i Borås. Det är många utländska studenter som söker till svenska lärosäten på grund av att vi inte har några avgifter, säger Lena Nordholm som dock tycker att en internationalisering är viktig och bidrar till ett bra studentliv.

– Vi ser också att söktrycket för utbildningar i Västsverige ökar och att det finns potential i våra utbildningar. Det är utbildningar som ger jobb, tillägger Karin Cardell, förvaltningschef på högskolan.

Just den aspekten gör att Högskolan i Borås kommer att äska om ytterligare 500 utbildningsplatser inför 2012.

– I stort ser vi en generell ökning, avslutar Lena Nordholm.