Nordisk kulturfond under BHS-lupp

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan som är till för att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Fonden beviljar runt 25 miljoner danska kronor årligen till olika kulturprojekt i Norden som omfattar allt från bild, teater, musik, dans, litteratur och media till forskning om konst och kultur.
– Nordiska kulturfonden är kvalitetsinriktad och beställer med jämna mellanrum utvärderingar och omvärldsanalyser av sin verksamhet, förklarar Claes Lennartsson som tillsammans med kollegan Jan Nolin belyste bl.a. fondens arbetsformer, fördelningsprofil och gjorde en omvärldsanalys av fonden.

Betydelsefullt uppdrag

Utvärderingsarbete har tidigare visat sig påverka det nordiska kultursamarbetet i stort. Därmed är det ett viktigt uppdrag som Centrum för kulturpolitisk forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, i konkurrens med ett antal andra organisationer med kulturpolitisk forskningskompetens i Norden, tilldelades i början av 2008,.
– Det nordiska kultursamarbetet har omorganiserats de senaste åren och det gjorde att förutsättningarna att stödja olika organisationer förändrades. Vi tittade då på den nya kontexten, föreslog ett antal förändringar i finansieringsrutiner och policy, säger Claes Lennartsson.

Styvmoderligbehandlade amatörer

Samtliga analyser och rekommendationer som Claes Lennartsson och Jan Nolin angivit i rapporten har mottagits väl av bl.a. fondens styrelse.
– Ett exempel på rekommendationer rör amatörverksamheten som i den nya omstruktureringen hade hamnat i glapp och fått sämre villkor, säger Jan Nolin och kollegan Claes Lennartsson förklarar varför:
– Inom fonden finns problemet att man inte beviljar stöd till återkommande arrangemang mer än maximalt tre gånger i följd, vilket innebär att de mer professionella organisationerna gynnas i högre grad. Vi har föreslagit att man måste överväga regler och det är en fråga om pengar, fonden måste diskutera med Nordiska ministerrådet och eventuellt göra nya bedömningar.

Kulturpolitik framför konst

Det här är en kulturpolitisk fråga kontra konstnärliga värden, förklarar Claes Lennartsson och Jan Nolin vidare. I första hand ska deras slutsatser och rekommendationer användas i fondens utvecklingsarbete, men också för att utveckla det nordiska kultursamarbetet i stort.
– För vår del fortsätter engagemanget. Närmast på agendan står en presentation av vår rapport på ett symposium i mars där Nordiska kulturfonden samarbetar med bilaterala nordiska kulturfonder, säger Claes Lennartsson.