Nytt namn och nya målgrupper för ÄldreVäst

FoU Sjuhärad Välfärd kommer att fortsätta att arbeta utifrån den verksamhetsidé som ÄldreVäst Sjuhärad utvecklat från starten 1999.  – att utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv utveckla ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning (FoU). Verksamheten ägs och finansieras som tidigare av parterna; kommunerna i Sjuhärad, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås* (se fotnot).
Arbetet ska bedrivas kring dels de behovsgrupper som funnits med sedan starten; äldre och funktionshindrade - men även ett antal nya; barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socialekonomiskt utsatta grupper.

Ökad samverkan som mål

Huvudmålet för FoU Sjuhärad Välfärd blir att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen och ökad vård- och omsorgskvalitet för behovsgrupperna. Detta ska göras genom att:
- genomföra utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans med verksamheter, brukare och intresseorganisationer,
- stärka och utveckla samverkansformer mellan verksamheter, brukare och intresseorganisationer,
- förnya och utveckla arbetsmetoder och verksamhetsformer,
- sprida erfarenheter och resultat från forskning och utveckling,
- medverka till kunskapsbaserat arbetssätt.

Det finns andra FoU-enheter i Sjuhäradsområdet inom välfärdsområdet, men de arbetar nästan uteslutande mot en huvudman. FoU Sjuhärad - Välfärd kommer därmed att ha sin fokus på de områden där de tre huvudmännens verksamheter möts - i de olika gränssnitten. Inom de grupper som rör sig mellan de olika huvudmännen finns ofta komplexa vård- och omsorgsbehov liksom behov finns att personalen tillämpar kunskaps- och evidensbaserade arbetsmetoder.

FoU Sjuhärad - Välfärd kommer liksom tidigare även erbjuda seminarier, workshops, konferenser, nätverksträffar, idéseminarier, utbildningar och liknande inom de områden där forskning och utveckling bedrivs. Temadagar för företrädelsevis brukare kommer att fortsätta utvecklas i samverkan med intresse- och frivilligorganisationer. Kurser på högskolenivå ska även erbjudas inom områden där FoU Sjuhärad - Välfärd medverkat att ta fram ny kunskap eller på annat sätt är framstående.

Entusiasm inför omvandlingen till FoU Sjuhärad - Välfärd

Så här kommenterar styrgruppsrepresentanter som är företrädare för ägarparterna att det nu står klart att ÄldreVäst Sjuhärad omvandlas till FoU Sjuhärad - Välfärd från och med årsskiftet:
– Detta är ett naturligt steg i utvecklingen och vi känner oss nu mer kompletta för att uppnå målet att säkerställa en ökad vård- och omsorgskvalitet för brukaren utifrån ett kunskaps- och evidensbaserat arbetssätt samt en ökad samverkan mellan huvudmännen. Vi har alla ett gemensamt ansvar gentemot medborgarna och jag är övertygad om att vi med en utvidgad verksamhet ytterligare kommer att stärka den service och det uppdrag vi har genom att i förlängningen bidra till en ökad nytta för medborgaren, säger styrgruppens ordförande Svante Stomberg, bitr. kommunchef i Borås Stad som får fortsatt förtroende som ordförande i styrgruppen för FoU Sjuhärad - Välfärd.

– FoU Sjuhärad - Välfärd som är ett samverkansprojekt ligger helt i linje med Högskolans verksamhetsidé och vision: Vetenskap för profession. Verksamheten är ett bra exempel på hur människor som finns i olika organisationer och inom olika discipliner kan arbeta tillsammans för att stärka utvecklingen i området, säger Lena Nordholm, rektor för Högskolan i Borås och fortsatt vice ordförande i styrgruppen för FoU Sjuhärad - Välfärd.

– Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi för närsjukvården i Sjuhärad betonar vikten av att ge de grupper i befolkningen som har stort vårdbehov och är särskilt beroende av kontinuitet, långsiktighet och ett helhetsperspektiv, bästa möjliga vård oavsett huvudman. I gränsområdet mellan primärvård, sjukhus och kommuner kommer FoU Sjuhärad Välfärd att spela en viktig roll för samverkan mellan huvudmän inom vård- och omsorg. FoU-arbetet är här en viktig länk över organisationsgränserna, säger Ronny Gunnarsson, verksamhetsansvarig vid FoU-enheten för primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg samt regionrepresentant i styrgruppen för FoU Sjuhärad - Välfärd.

* Fotnot: Bollebygds kommun har ännu inte beslutat i frågan om fortsatt deltagande i FoU Sjuhärad – Välfärd. Beslut väntas i januari 2009 efter att Omsorgsnämnden ställt sig positiv till fortsatt deltagande i verksamheten.