CIV stuvas om i ny regi

CIV är en arbetsenhet som skapades våren 2006 för att främja ett breddat deltagande i högskolans utbildningar. Detta har skett på flera olika sätt, till exempel genom att slussa in utländska akademiker i kompletterande utbildningar för att snabbt komma in i det svenska arbetslivet, eller genom att erbjuda skolbarn- och ungdomar kontakter med högskolestudenter för att inspirera till framtida studier. Även språkundervisning, introduktion och validering, att bedöma akademisk kompetens som inte finns dokumenterad, ingår i uppdraget.

– CIV bildades i andan av att Högskolan i Borås ska vara ett lärosäte som har nära samverkan med professionen, säger Annika Malm, föreståndare för CIV sedan starten. Tidigare fanns en del av den här verksamheten i projektform på olika enheter. När CIV bildades samlade vi den i samma arbetsenhet.

Under de tre år som CIV har funnits har verksamheten utvecklats och ett flertal nya projekt inletts. Många av dem har gjorts i samverkan med olika instanser, som andra högskolor, kommuner och grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, Sjuhärads kommunalförbund och Arbetsförmedlingen.

– En stor del av vår verksamhet har mynnat ut i olika former av kurser, och därför flyttas den nu över till institutionen för pedagogik, utom valideringen som i stället ingår i CLU, Centrum för lärande och undervisning.

Arbetar vidare med samma frågor

Annika Malm arbetar vidare med frågorna kring breddad rekrytering. Hon kommer att vara verksamhetens ansikte utåt och fortsätta att delta i olika styrgrupper och samverkansgrupper.

– Det har varit en oerhört spännande tid med mycket att göra och många bollar i luften, säger hon. Vi i Borås ligger långt framme när det gäller breddad rekrytering och validering och vi har ofta blivit inbjudna för att föreläsa på nationella konferenser och medverka i nationella arbetsgrupper.

– Vi har haft nytta av att vara en liten och smidig enhet till att börja med, men nu tror jag att det blir bra med en omorganisation till en större enhet med mer permanent verksamhet, fortsätter Annika Malm. En liten enhet måste ju göra samma arbetsinsats som en stor när det gäller verksamhets- och budgetarbete, och det är tidskrävande.

Anneli Schwartz är prefekt på institutionen för pedagogik och hon är mycket positiv till att CIV:s verksamhet ska sortera under institutionen.

– Denna verksamhet kommer att rulla på som tidigare, men personalen i CIV får nu fler kollegor och möjlighet att arbeta även i andra sammanhang, när de blir en mer naturlig del av vår institution, säger hon. De kan då dela med sig av sin kunskap på ett större fält, och vi är glada över denna kompetensförstärkning genom våra nya kollegor.

Exempel på CIV:s verksamhet

Verksamheten kan delas in i fyra olika fack, med breddad rekrytering som en samordnande länk till de övriga delarna

Breddad rekrytering

• Leva Lära: ett samverkansprojekt bland annat för att skapa intresse för högskolestudier hos skolbarn i några av Borås stadsdelar. Här har till exempel studenter vid högskolan anställts som mentorer för barnen och träffat dem som vuxenkompisar en gång i veckan.

• Collegekurser: samverkan med gymnasie- och folkhögskolor, där en lärare från högskolan undervisar i kursen Välfärd och folkhemsbygge och eleverna sedan jobbar vidare på sin skola. De examineras på högskolan och om och när de börjar läsa på högskola får de högskolepoäng för kursen.

Validering

• Att ansvara för att ta fram riktlinjer och metodböcker med en generell metod för validering, som sedan får inriktas mot specifika utbildningar. Bedömningarna måste göras rättvist och kunna kvalitetssäkras.

• Stöd och utbildning till personal på högskolans olika institutioner för att informera om validering.

• Att i samverkan med exempelvis andra högskolor hitta verktyg för att bedöma personers reella kompetens, som kan ha erhållits till exempel genom arbetslivserfarenhet. Här arbetar man bland annat med lärare som jobbar inom matematik och no utan formell lärarbehörighet, eller med barnskötare som vill valideras samt komplettera sin utbildning och bli förskollärare. Utifrån den reella kompetensen kan man skapa individuella studieplaner så att personerna kan få den formella behörigheten utan att behöva studera sådant som de redan kan.

InvandrarAkademien

• Att underlätta och öka anställningsbarheten för utländska akademiker genom att erbjuda vägledning, utbildning i svenska som andraspråk, samhälle, arbetsliv, praktik och kompletterande utbildningar via Högskolan i Borås.

• Utländska akademiker i Sjuhärads kommuner får en särskild SFI-kurs (svenska för invandrare). Kursen hålls på Högskolan i Borås, men med lärare från Komvux, för att skapa en helhet och för att så snart som möjligt kunna ge personerna möjlighet att arbeta i sitt yrke i Sverige. Det här ingår i ett samordnat partnerskap för introduktion av flyktingar, tillsammans med bland andra Migrationsverket och länsstyrelsen.

• Det som tidigare kallades ”Korta vägen” har utmynnat i ett större samverkansprojekt kallat ”Projekt Utländska akademiker i Västra Götaland och Halland”. ESF-medel har blivit beviljade för att under tre år skapa ett helhetskoncept för mottagande av utländska akademiker. Det här ingår i ett samordnat partnerskap för introduktion av flyktingar, tillsammans med bland andra Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

• Integrationsmentorsutbildningen har i samverkan med VG-regionen och Göteborgs folkhögskola utvecklat en fördjupningskurs för studenter som har gått grundkursen.

Svenska som andra språk

• Nybörjarkurser för utbytesstudenter.

• Introduktionskurser i svenska som andra språk även för andra utländska studenter.

• Ettårig riktad utbildning i svenska språket och samhället för mastersstudenter från andra länder.

• Tre veckors intensivkurser i svenska för Erasmusstudenter.