Stort intresse för Textilhögskolans framtida lokaler

Terminens sista styrelsemöte den 11 juni var en hektisk dag, enligt styrelseordförande Maria Leissner. Förutom att mötet hade osedvanligt många punkter, gjordes ett uppehåll för att hela styrelsen skulle kunna delta i den traditionsenliga sommardagen, där rektor Lena Nordholm berättade om sina framtida planer för högskolan.

En punkt som väckte diskussioner var Textilhögskolans framtida lokalisering. Dagen före hade dessutom styrelsens medlemmar bjudits in till Textilhögskolan för en visning av lokaler och verksamhet och för att diskutera frågan med representanter från institutionen.

– Det var ett värdefullt möte där vi fick en insyn i frågan på ett bra sätt, säger Maria Leissner som nu menar att hon bättre förstår Textilhögskolans själ.

– Det är viktigt att en sådan aspekt också beaktas när vi granskar de lokalförslag som kommer ifråga.

Det som styrelsen ska fundera över är om Textilhögskolan ska vara kvar i befintliga lokaler, flytta till Simonsland, där man bygger om enligt behov, eller om det blir en helt ny byggnad i anslutning till Sandgärdet.

– Textilhögskolan har en önskan om en närmare lokalisering för ett samlat campus. En annan aspekt som vi måste ta hänsyn till är också hur Textilhögskolans varumärke och identitet utvecklas eller förändras i och med de nya lokalerna, fortsätter Maria Leissner.

Frågan kräver ytterligare beredning innan styrelsen kan ta ställning därför beslutades om ett extra styrelsemöte den 18 september. Till dess ska bl.a. en varumärkesanalys vara klar och de tre förslagen måste bearbetas mer enligt förvaltningschef, Karin Cardell.

– Idag möter inget av förslagen Textilhögskolans behov på ett tillräckligt bra sätt, därför får alla tre bakläxa, konstaterar Maria Leissner.

Helt klart är att en flytt kommer att bli kostsamt och mycket handlar om hur det ska betalas.

Kårobligatoriet avskaffat ger ny Boråsmodell?

Vem gör vad efter att kårobligatoriet slopats? Det var en annan punkt som styrelsen resonerade kring. Den 10 juni beslutade regeringen att avskaffa det omdiskuterade kårobligatoriet. Nu ska studenterna själva bestämma om de vill tillhöra en studentförening eller inte – detta är en demokratisk rättighet enligt regeringen. För att markera studenternas inflytande ytterligare och att förstärka dess betydelse även fortsättningsvis beslutade styrelsen att ytterligare förstärka dess betydelse i högskolans organisations- och beslutsordning.

– Riksdagens beslut igår innebär bland annat att det är högskolans styrelse som från den 1 juli 2010 ansvarar för att vi har ett fungerande studentinflytande här, förklarar Karin Cardell.

Det ansvar som studentkårens idag har för studiesociala frågor övergår vid samma tidpunkt till högskolan utan att högskolan för det får motsvarande finansiering. På vilket sätt som högskolans studiesociala ansvar ska utövas är fortfarande en öppen fråga.

– Dagens studenter förväntar sig att allt ska vara gratis. Vi i styrelsen vill vara med och bidra i den här övergången och etablera en bra Boråsmodell som ger goda möjligheter till studentinflytande. Förhoppningsvis bibehåller Studentkåren studenternas förtroende så att de väljer att bli medlemmar även i fortsättningen, menar Maria Leissner. 

God ekonomi och stort sökandetryck

Andra punkter som togs upp var högskolans budgetuppföljning för 2009 och den ser bra ut.

– Vi kan också glädjas över att anmälningsstatistiken för högskolan är mycket god och har ökat med 32 procent, andra trevligheter som presenterades för oss var att högskolan nu fått rättigheter att utfärda masterexamen i informatik, berättar Maria Leissner.

Högskolan har också sökt rättigheter att utfärda civilekonomexamen. Den 23 juni får högskolan svar. Vid styrelsemötet beslutades dessutom om en ny policy för jämställdhet och mångfald för högskolans anställda samt en policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande.