Vad spelar information för roll när man ska sluta skolan?

Avhandlingen i biblioteks- och informationsvetenskap undersöker ungdomars olika strategier för att hantera floden av information, råd och förväntningar som möter dem vid gymnasietidens slut.

- För vissa kan information kännas hotfullt eller helt sakna betydelse, säger Frances Hultgren, som har studerat hur gymnasieelever förhåller sig till information om studie- och yrkesval.

Bakgrunden till studien är den livliga debatten i svensk media angående gymnasieelevers studie- och yrkesval. I debatten framstår Sverige som ett dynamiskt samhälle som bland annat genom sin utbildningspolitik försöker möta de utmaningar som globaliseringsprocesser och snabb teknisk innovation innebär. Läroplanen för gymnasieskolan, till exempel, betonar att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Elevernas förmåga att tänka kritiskt, att analysera olika valmöjligheter och att inse konsekvenserna av olika alternativ blir därför viktig.

Resultatet visar på fyra olika förhållningssätt till informationssökning: - Elever som siktar på specifika yrken söker information om vägar till det utvalda yrket och försöker att orientera sig om yrkets speciella kunskaper, färdigheter och sociala attribut. De elever som har utvecklat ett intresse för studier använder informationssökning som ett redskap för att göra kopplingar mellan högskolestudier och den framtida arbetsmarknaden. Det är en svår uppgift eftersom arbetsmarknaden framställs som föränderlig. Men för många elever är studie- och yrkesrelaterad informationssökning ointressant. De upplever att de behöver tid för att komma till insikt om sig själva och sina möjligheter genom att skaffa praktiska erfarenheter av världen utanför skolan. Förväntningarna från vuxenvärlden att planera sin framtid uppfattas som ett hinder i förverkligandet av den egna ungdomstiden.

- En del ungdomar, som bär på negativa erfarenheter av gymnasietiden, upplever kravet att söka information för att planera sin framtid som hotfullt eftersom det kan bekräfta deras sårbarhet.

21 gymnasieelever från olika gymnasieprogram i en svensk mellanstor stad intervjuades under deras sista skolår. Ambitionen är att studiens resultat ska öppna för reflektioner och diskussioner kring informationssökningens betydelse för unga människor. Syftet är även att den ska fungera som studieunderlag inom studie och -yrkesvägledning.

- Kanske kan man då utveckla långsiktiga pedagogiska metoder som hjälper eleverna att utveckla en informationskompetens inom området studie- och yrkesval, säger Frances Hultgren.

Avhandlingens titel: Approaching the Future: a study of Swedish school leavers’ information related activities. Avhandlingsförfattare: Frances Hultgren
Fakultetsopponentens namn: Assoc. Professor Pamela McKenzie, The University of Western Ontario, Kanada.
Tid och plats för disputation: Fredagen den 5:e juni 2009, kl. 13.00, Sal M404, Högskolan i Borås.