Dubbelt slag vid spikning


Catarina Wallengren Gustafsson har i sin forskning följt de närstående till en person som drabbats av stroke.

– Det handlar om att man hamnar först i kaos, men snart når man också en vändpunkt, en s.k. ”Turning point”. Sjuksköterskor behöver lära sig att identifiera den vändningen, för det är då vi ska gå in som stöd. Det är då personen är beredd att ordna livet utifrån de nya förutsättningarna, förklarar Catarina Wallengren Gustafsson.

Under de första sex månaderna kämpar de närstående för sin egen frihet.

– De talar om en kamp för frihet utan att överge den drabbade. Det är här sjukvårdspersonal ska stötta dem i att hitta en balans mellan frihet och ansvar, mellan eget liv och omsorg om den drabbade. Närstående är kapabla att hantera sin föränderliga livssituation. Därför behövs alternativa pedagogiska metoder.

Catarina Wallengren Gustafsson föreslår i sin avhandling att man ska etablera ett elektroniskt informationscentrum på nationell nivå för de närstående till strokepatienter.

Informationens roll i högskolevalet

Vad spelar informationen för roll när man ska sluta skolan? Det är en fråga som Frances Hultgren har vänt ut och in på i sin forskning kring ungdomars olika strategier för att hantera floden av information som möter dem vid gymnasietidens slut. Studieintresserade elever söker information för att hitta högskolestudier som passar ihop med den framtida arbetsmarknaden. Men eftersom arbetsmarknaden framställs som föränderlig är uppgiften svår. Det är ett av resultaten som hon pekar på i sin avhandling ”Approaching the Future: a study of Swedish school leavers´information”.

Hon pekar på fyra förhållningssätt till informationssökning.

– Elever som siktar på specifika yrken söker information om vägar till det utvalda yrket och försöker att orientera sig om yrkets speciella kunskaper och sociala attribut. De elever som har utvecklat ett intresse för studier använder informationssökning som ett redskap för att göra kopplingar mellan högskolestudier och den framtida arbetsmarknaden.

– De upplever att de behöver tid för att komma till insikt om sig själva och sina möjligheter genom att skaffa praktiska erfarenheter av världen utanför skolan. Förväntningarna från vuxenvärlden att planera sin framtid uppfattas som ett hinder.

Hon har intervjuat 21 gymnasieelever från olika gymnasieprogram i en mellanstor stad under deras sista skolår. Hennes ambition är att studiens resultat ska öppna för reflektioner och diskussioner kring informationssökningens betydelse för unga. Kanske fungera som studieunderlag inom studie- och yrkesvägledning.

Avhandlingens titel: De kan, de vill och de orkar, men…
Av Catarina Wallengren Gustafsson
Opponent: Docent Birgitta Andershed
Tid och plats för disputation: Fredagen den 5 juni 2009 kl. 10:00, M202, Högskolan i Borås.
Avhandlingen finns här i BADA.

Avhandlingens titel: Approaching the Future: a study of Swedish school leavers´ information related activities av Frances Hultgren.
Faktultetsopponent:
Assoc. Professor Pamela McKenzie, the University of Western Ontario, Kanada
Tid och plats för disputation: Fredagen den 5 juni kl.13:00, sal M404, Högskolan i Borås
Avhandlingen finns här i BADA.