Forskning i koncentrat och posterutställning på Espiradagen

Ungefär 200 gäster och utställare hade samlats på Espira för att delta på öppet hus. Institutionen Ingenjörshögskolan deltog med två programpunkter, dels en posterutställning där master- och magisterstudenter samt ingenjörsstudenter presenterade sina examensarbeten, dels korta forskningspresentationer om vad som är på gång inom energi- och materialforskningen på Högskolan i Borås.

Intresset stort för forskningen

Flera besökare på Espiradagen fann forskningspresentationerna om energi- och materialåtervinning under temat ”Avfallsforskning – strategiska samarbeten för lokal utveckling och internationella affärsmöjligheter” särdeles intressanta. Professor Mikael Skrifvars berättade om återvinning av fiberkompositer, professor Mohammad Taherzadeh talade om hur man utvinner etanol, biogas och superabsorbenter ur avfall och Ilona Sárvári Horváth, PostDoc, talade om biogasproduktion, alla områden mycket intressanta ur företagarsynpunkt. Åhörarna fick möjlighet att utbyta tankar och idéer på hur näringsliv och forskning bör närma sig varandra och samarbeta mera.

Hans Björk, prefekt på Ingenjörshögskolan betonade att forskningen på Ingenjörshögskolan ligger i framkant inom energi- och materialforskningen.

Examensarbeten från olika ingenjörsområden presenterades

På posterutställningen presenterades 25 examensarbeten inom samtliga utbildningsområden, bl.a. maskinteknik, byggteknik, energi- och materialåtervinning och kvalitet och miljö. Bästa posterpresentation stod Kambiz Miramahdi och Maryam Mohseni Kabir som går mastersutbildningen Energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system för och fick ta emot pris och diplom av prefekt Hans Björk.

Mastersstudenterna Khamdan Cahyari och Ryan Anugrah Putra, synar postrarna.