Gemensam sak för ”Den fossilbränslefria staden”

Målet med ”Den fossilbränslefria staden” är att Borås Stad till någon gång mellan år 2013-2020 ska ha styrt om stadens bränsleanvändning från fossila bränslen, så som bensin, diesel och fossilbaserad el till förnyelsebara energikällor som biodrivmedel, fjärrvärme och vindkraft. Man är redan på god väg att uppfylla målet, enligt Borås Energi och Miljös VD Gunnar Peters.
– Men för att nå målet krävs att näringsliv, medborgare och högskola samarbetar kring den fossilbränslefria staden. A och O är att vi får in mer forskning och utveckling i arbetet och det är därför med stor glädje vi får med Högskolan i Borås på ett mer formaliserat sätt i detta samarbete. Högskolan har både en bred kunskap och spetskompetens när det gäller energiområdet som vi på detta sätt får tillgång till, kommenterade Gunnar Peters i samband med en presskonferens på onsdagen.

Från vänster i bild syns: Bengt-Åke Andersson, adjungerad professor vid Institutionen Ingenjörshögskolan, Peter Therning, studierektor vid Ingenjörshögskolan, Gunnar Peters, vd Borås Energi och Miljö AB, Lena Nordholm, rektor Högskolan i Borås, Per Karlsson, affärsutvecklare Borås Energi och Miljö AB, Hans Björk, prefekt Ingenjörshögskolan samt Mohammad Taherzadeh professor Ingenjörshögskolan.

Avsiktsförklaring

Vid presskonferensen presenterades visionen och målsättningen bakom att skapa den fossilbränslefria staden Borås och dessutom skrev Gunnar Peters och Lena Nordholm, rektor för Högskolan i Borås, under en avsiktsförklaring där det fördjupade samarbetet mellan Borås Energi och Miljö och Högskolan i Borås beskrevs.

– Detta är ett jätteintressant och viktigt samarbete för Högskolan i Borås och jag är glad att vi har fått till denna formalisering av samarbetet, kommenterade Högskolan i Borås rektor Lena Nordholm i samband med undertecknandet.

 Bilden till höger: Idel glada miner när avsiktsförklaringen undertecknades av Gunnar Peters, VD för Borås Energi och Miljö AB och högskolans rektor Lena Nordholm.

Tillgång till spetsforskning

För Borås Energi och Miljö AB betyder samarbetet rent konkret bland annat tillgång till spetskompetens inom områdena förbränning och biogas, säger Per Karlsson, affärsutvecklare vid Borås Energi och Miljö.
– För Borås Energi och Miljö är det viktigt att bidra till att regionen stärks och
där ser vi att det finns en stor potential i samarbetet med högskolan.

Per Karlsson, som själv utbildat sig inom elkraft och värmeteknik vid Högskolan i Borås, berättar att samarbetet bland annat kommer att omfatta bildandet av två forsknings- och utvecklingsgrupper (FoU-grupper) inom vardera biogas- och förbränningsområdet.
– Grupperna kommer att vara sammansatta av nyckelpersoner från såväl oss som från Institutionen Ingenjörshögskolan, säger Per Karlsson.

Studenter omsätter teori till praktik

Från Högskolan i Borås sida ger samarbetet bland annat studenterna vid Ingenjörshögskolan
utökade möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning – något som i förlängningen gör att studenterna i än högre utsträckning blir attraktiva för arbetsmarknaden, menar Peter Therning, studierektor vid institutionen och fortsätter:
– Från och med hösten erbjuds studenter vid energiingenjörsutbildningen särskilda studentplatser på Borås Energi och Miljö, där de kommer att göra en praktikperiod på tio veckor.

I det fördjupade samarbetet ingår också att skapa en guidepool, bestående av studenter från institutionen, som ska hålla i guidade visningar av kraftvärmeverket Ryaverket och avfallsanläggningen Sobacken.
– Det är ett stort intresse för studiebesök på våra två anläggningar, bara under våren har vi haft runt ett tusen besök från såväl branschkollegor som skolklasser, säger Per Karlsson som menar att guidepoolen både fyller Borås Energi och Miljös behov av kvalificerade och kunniga guider vid anläggningarna men också ger studenterna praktisk övning i att berätta och informera utifrån de kunskaper de tillskansat sig under utbildningen och på plats på Borås Energi och Miljö.

Mångårigt samarbete bakom sig

Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö har flera år av samarbete bakom sig sedan tidigare, bland annat i gemensamma forskningsprojekt och examensarbeten. Men för fyra månader sedan beslutades att samarbetet skulle fördjupas och konkretiseras ytterligare.
– Vi vill åstadkomma ett mer aktivt, formaliserat och planerat samarbete. För vår del handlar det om att förankra det vi gör i verkligheten, detta gäller både forskning och undervisning. Större forskningsfinansiärer kräver oftast ett aktivt samarbete mellan akademin och näringslivet, och där är Borås Energi och Miljö en naturlig samarbetspart, menar Peter Therning.

Tung forskargrupp

Hans Björk, prefekt för Institutionen Ingenjörshögskolan berättade att samarbetet är ett konkret exempel på hur devisen ”Vetenskap för profession” kan omsättas i praktiken.
– Här handlar det om att vi forskar kring verkliga problem och att akademi och näringsliv verkar tillsammans för i detta fallet den fossilbränslefria staden.
Han poängterade vidare att forskningssamarbetet mellan Ingenjörshögskolan och Borås Energi och Miljö ytterligare stärker en av de tyngre forskargrupperingarna på högskolan just nu.
– Vi omsätter omkring 20 miljoner kronor i denna gruppering, varav en stor andel av medlen kommer från externa forskningsfinansiärer som KK-stiftelsen, Energimyndigheten, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Waste Refinery.