Litteraturens betydelse i ny bok

”Under mitt vuxna liv fick jag också erfara, om och om igen, hur litteraturen kan hjälpa i svåra situationer, personliga kriser inbegripna. Den kan lyfta isoleringen och ge ens egna problem perspektiv”. Så skriver en av bidragsgivarna, Georg Klein, författare och professor i tumörbiologi vid Karolinska institutet. Hans bidrag är ett av många exempel på hur litteraturen kan få oss att utvecklas. På drygt 100 sidor vänder allt från litteraturvetare, och medicinare till psykologer och teologer ut och in på det skrivna ordets påverkan utifrån sina olika perspektiv. Alla ger inte svar, men de väcker tankar.

Möten på många olika plan

Diskussioner kring ämnet ”Litteratur som livskunskap” startade redan i höstas. Samtliga bidragsgivare i boken medverkade då vid ett tvärvetenskapligt symposium på Högskolan i Borås och deras artiklar är en sammanfattning av vad de talade om.

– Intresset för ämnet är verkligen stort och vi fick ett stort gensvar efter symposiet. En orsak kan vara att vi läser mer än någonsin idag, säger Skans Kersti Nilsson som tycker att det är självklart att vi påverkas av vår läsning.

– Det finns så många möten inom litteraturen på så många olika plan, allt från rent estetiskt eller kreativt, på det sätt som vi sätter oss in i andras upplevelser, till inspirationsmässigt och hur man kan förhålla sig till livet, fortsätter hon.

Skans Kersti Nilsson har själv skrivit en av artiklarna med fokus på ämnet utifrån biblioteksforskning och bibliotekarieprofessionen. Här tar hon bland annat upp bibliotekariens roll som den som har kunskaper om litteratur, men också hur bibliotekarien ibland kan fungera som vägledare och inspiratör. Dock poängterar hon att bibliotekarien i första hand är en neutral person och en medmänniska, som representerar biblioteket och den goda boken.

Samspel mellan litteraturen och människan

Skans Kersti Nilsson har tillsammans med Torsten Pettersson författare och professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, varit redaktör för boken. Deras förhoppning är väcka ett intresse för läsarens existentiella och sociala personlighetsutveckling. De menar att det finns en stor potential för nya insikter.

Boken har redigerats på Högskolan i Borås och säljs i receptionen och på webbsidan för profilprodukter. Boken hoppas man kommer att användas inom skolan, som kurslitteratur till exempelvis litteraturvetare, inom psykoterapin och hospicevården men också i utbildningen av läkare.