LINDRA – en hjärtefråga för ambulansen

Forskningsstudier kring den vård som ges i ambulansen är ännu så länge relativt ovanligt. Ändå är ambulanssjukvård så mycket mer än bara transporten till sjukhuset.
– Som patient ges man avancerad sjukvård redan i hemmet, när ambulanspersonalen kommer. Många patienter vill till sjukhuset så snabbt det går och vill inte vara kvar hemma ”i onödan”. Men de extra minuter det tar att skicka exempelvis ett EKG för bedömning till sjukhuset kan bespara patienten upp till fyra timmars väntan på sjukhuset. Och tid är hjärtmuskel, menar Erik Steneröd, en av de totalt drygt 500 ambulanssjuksköterskor som är involverade i världens just nu största forskningsstudie kring avancerad hjärtsjukvård i ambulans, LINDRA-studien.

Forskning kring bröstsmärtor visar att det är viktigt med snabb hjälp. En faktor som har stor betydelse är patientens oro.
– Om man drabbas av smärta i bröstet blir man ofta orolig; har jag fått en hjärtinfarkt? Ska jag dö nu? berättar forskaren Birgitta Wireklint Sundström, projektledare för LINDRA-studien och koordinator vid Västra Götalandsregionens Prehospitala ForskningsCentrum vid Högskolan i Borås

Med studien vill man hitta ett sätt att minska smärtan och dämpa oron och därmed höja syrevärdet i blodet och minska skadan på hjärtmuskeln. Det handlar om att bryta en ond stresscirkel som förbrukar syrgas.

Unik kombination av läkemedel och förhållningssätt


– Det finns mycket forskning som visar hur skadlig oron är för patienten. Dödligheten är på lång sikt högre för de patienter som upplever stor oro i samband med bröstsmärtor. Därför är det viktigt att hitta sätt att minska oron och lindra smärtan så snabbt det går, säger professorn och kardiologen Johan Herlitz.
– Det finns däremot ingen tidigare forskning där man testar om det går att påvisa att ett vårdande förhållningssätt och ett läkemedel i kombination har effekt, säger Birgitta Wireklint Sundström:
– Det finns heller ingen forskning som jämför en kombination av läkemedel och bemötande med enbart traditionell läkemedelsbehandling.

Utbildning enligt LINDRA

Receptet för att bryta den onda cirkeln består av två ingredienser: läkemedel med lugnande inverkan och ett vårdvetenskapligt, lugnande, bemötande från ambulanssjukvårdaren. Det senare sker enligt ett särskilt LINDRA-utbildningskoncept.
Drygt tio procent av den ambulanspersonal som deltar i studien har hittills gått den särskilda LINDRA-kursen, som syftar till att fördjupa deras kunskaper om såväl vårdarens bemötande som kardiologi, det vill säga studier om hjärtat. I höst startar en ny omgång av kursen, som ges av Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.
– Vår målsättning är att tjugo procent av sjuksköterskorna i ambulans i Västra Götaland ska ha genomgått LINDRA-utbildningen, säger Birgitta Wireklint Sundström.

Växande studie

LINDRA-studien pågår inom kort i hela Västra Götaland och i Halmstad . De områden som omfattas är sjukvården i Göteborg/SU, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs sjukhus och Halmstad (öster). Studien har utökats med NU-sjukvården, Kungälv och Halmstad (väster) sedan LINDRA startade i maj 2008. Det innebär att runt 500 ambulanssjuksköterskor ingår i studien, som i övrigt involverar runt 60 ambulanser och en båt i Västsverige.

Frivilligt deltagande

Hittills har 500 patienter deltagit i LINDRA, som när studien är klar sommaren 2010 ska omfatta runt 2800 patienter. Alla patienter som deltar har först tillfrågats om de kan tänka sig att vara med och dessutom givit sitt skriftliga medgivande.
Hälften av de som givit sitt medgivande till att vara med i studien lottas att få traditionell behandling enligt gällande praxis. Den andra hälften får LINDRA-behandling, med ett lugnande läkemedel. Patienten själv vet inte vilken av de två grupperna den hamnat i.
– Det är viktigt att poängtera att alla patienter som tas omhand i ambulansen får bästa tänkbara vård. Alla får sedvanlig, behandling på hög avancerad nivå, LINDRA-studien innebär att tidigare behandlingen utökas förtydligar Birgitta Wireklint Sundström.

Tio minuter extra tar det för ambulanspersonalen att fylla i det formulär som också följer med LINDRA-studien. Där noteras bland annat vid tre tillfällen hur stark smärta patienten upplever på en skala från 1-10 och noteringar förs också om andningsfrekvensen, pulsen, blodtrycket, hjärtrytmen, EKG och vakenheten.
Tio minuter som kan bidra till att rädda liv i framtiden.

Fakta om LINDRA:

• LINDRA är en multicenterstudie, det vill säga den omfattar flera olika geografiska områden och sjukvårdsområden.

• LINDRA syftar till att öka ambulanssjuksköterskors möjligheter att bedöma, lindra och behandla bröstsmärta och oro hos patienter som söker ambulanssjukvård

• Medverkande sjukvårdsområden: Lindra-studiens datainsamling startade i maj 2008; Ambulanssjukvården i Göteborg/SU, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Halmstad (öster). Våren 2009; Kungälv, NÄL Uddevall Sjukhus och Halmstad (väster).

• Projektet genomförs av en forskargrupp bestående av professor Johan Herlitz, med.dr. Angela Bång och fil.dr. Birgitta Wireklint Sundström på Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås/ Västra Götalandsregionens Prehospitala ForskningsCentrum, samt en klinisk expertgrupp med ambulansöverläkare och erfarna ambulanssjuksköterskor.

• Forskningsstudien bedrivs med stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Högskolan i Borås.