Nej till nya universitet gynnar högskolan

Propositionen ger högskolor och universitet möjlighet att konkurrera på lika villkor om forskningsmedel utifrån profilering och kvalitet, något Högskolan i Borås prorektor Björn Brorström ser positivt på – trots att regeringen i och med propositionen i princip stoppar möjligheterna för högskolan att bli universitet.

– Det är ett bra förslag för Högskolan i Borås av olika skäl. Att vi kommer att få avslag på vår ansökan om att bli universitet spelar mindre roll, det är viktigare att vi får rätt att utfärda forskarexamina och bli ett komplett lärosäte än att vi kan benämna oss universitet, poängterar Björn Brorström.

I en debattartikel i DN håller dock högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) fortfarande en möjlighet öppen för undantag vad gäller bildande av nya universitet.
– Jag kan tänka mig att något eller några lärosäten blir så pass konkurrenskraftiga, resursstarka och framgångsrika att det är relevant att ge dem universitetsstatus. För vår del kan det i ett längre perspektiv naturligtvis vara en möjlighet att få universitetsstatus, men jag vill ändå framhålla att det viktiga för oss är att få rättigheter att examinera på forskarnivå, kommenterar Björn Brorström.

Slopade vetenskapsområden – en styrka

En styrka med förslaget från regeringen ligger i att det överger den gamla indelningen i vetenskapsområden som grund för att få ge forskarutbildning, menar Björn Brorström, en indelning som snarare ledde till att driva fram forskarutbildning med bredd än profil och kvalitet.
– Det nuvarande fokus på profil och kvalitet ligger i linje med det arbete vi lagt ned sedan i höstas på att definiera sex väl avgränsade och starka forskningsområden, förklarar Björn Brorström och fortsätter:
– Vi ligger väl till och har på så sätt förberett oss bra inför vad som nu kom, utan att på förhand veta vad förslaget som presenterades i fredags skulle innehålla.

Goda möjligheter till flera examinationsrättigheter

Mot bakgrund av de förutsättningar som ges i propositionen kan Björn Brorström konstatera att högskolan kan ha goda förutsättningar att utifrån profilering och kvalitet kunna få rättigheter att utfärda forskarexamen inom ett eller flera av de definierade områdena.
– Jag känner stor entusiasm att verkligen få utveckla det vi har och få prövat vår inriktning.

Propositionen öppnar även möjligheten att dra tillbaka examen på forskarnivå inom ett visst område för såväl högskolor som universitet om det finns brister i utbildningens kvalitet. Även detta borgar för ett mer kvalitativt tänk vad gäller forskning och forskarutbildning, menar Björn Brorström.
– Det är inte säkert att den bästa och mest kvalitativa och profilerade forskningen finns vid de stora institutionerna. Här kommer bra forskning att stödjas, var den än bedrivs, och det gynnar oss.

Tvärvetenskap och samverkan premieras

Det finns några punkter i propositionen som är av särskilt intresse för Högskolan i Borås. En sådan handlar om forskarutbildning inom tvärvetenskapliga områden.
– Det är väldigt intressant om det blir möjligt att få rättigheter att utfärda examina på forskarnivå inom tvärvetenskapliga områden och för forskning som sker tillsammans med det omgivande samhället, vilket förespeglas i propositionen. Det vore positivt för vårt koncept med Vetenskap för profession, säger Björn Brorström.

Högskolan i Borås kommer med intresse att följa hur kriterierna för bedömning av den typen av forskarutbildning kommer att se ut.
– Traditionellt sett har man inte alls premierat tvärvetenskap och samarbete med det omgivande samhället i bedömning av ansökningar om examensrättigheter på forskarnivå, så det ska bli intressant att se vad vi får för instruktioner för ansökan.

Det är Högskoleverket, HSV, som kommer att bedöma och utvärdera de ansökningar om forskarutbildning och examensrätter som kommer in från högskolorna och universiteten i landet. Ännu har dock inte uppdraget formellts givits HSV.
– Jag kan inte svara på några frågor om uppdraget eftersom vi inte fått det från regeringen ännu, meddelade Maria Södling, utredare på Högskoleverkets utvärderingsavdelning.
Informationsavdelningen på samma myndighet säger också att sannolikt går inga instruktionsbrev ut till landets lärosäten förrän efter sommaren.

Prioritera ansökningarna

Det som kommer att ske närmast på Högskolan i Borås är att innehållet i propositionen ska diskuteras i de olika fora som finns på högskolan, för att analysera vad propositionen får för konsekvenser.
– Det första vi får börja med är att bland annat resonera oss fram till vilka forskare och lärare vi har inom de sex områden vi har definierat och diskutera i vilken ordning vi ska gå fram. Vi kan sannolikt inte gå in med sex ansökningar på en gång utan måste ha en sekvens. Den andra vi får göra, som vi redan har påbörjat, är att se hur vi hanterar en forskarutbildning rent regelmässigt; antagningsordning, betygsnämnd, ordning för disputation och så vidare, berättar Björn Brorström.

Enligt propositionen föreslås att det lärosäte som beviljas examensrättigheter inom ett forskningsområde inrättar en fakultetsnämnd.
– För vår del får vi fundera på hur vi ska organisera våra nuvarande nämnder i förhållande till en eller flera fakultetsnämnder. Där är vi idag inte riktigt klara över hur vi ska göra.