Sönderfallande kulturutredning

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) är för närvarnade landets enda akademiska centrum med inriktning på forskning om just kulturpolitik. Därför är det också angeläget att KPC anordnar ett seminarium som belyser den aktuella Kulturutredningens förslag. Något som Anders Frenander hoppas ska kunna ge en bild bortom de snabba debattinläggen i media.
– Kulturutredningen lägger fram förslag till förändrad kulturpolitik i Sverige och för kulturlivet i stort kan den alltså få stora konsekvenser, säger han.

Ett talande K

Inför ett tjugotal samlade åhörare börjar Anders Frenander först med att något skämtsamt tolka Kulturutredningens logotyp. Ett K som bildas av ett lodrätt streck och ett annat längre bort föreställande ”mindre än” tecken.
– Man skulle kunna se det krökta strecket som en pil, en kraft på väg in till vänster mot det stabila strecket som skulle kunna stå för Kulturutredningen, antyder han och publiken skrattar lätt.
– Men, så är nog inte fallet, fortsätter han med allvarligare ton, efter att ha analyserat Kulturutredningen så är den närmsta tolkningen att strecken står för något som faller isär, upplöses i sina egna beståndsdelar.

Konst och kultur för samhällsnytta

Problemet med Kultutredningen är att den inte verkar riktigt ordentligt genomtänkt, förklarar Anders Frenander.
– En utrednings uppgift är att komma med förslag, och den här verkar inte ha någon röd tråd i sina. De flesta mål är exempelvis mer återanvända än nya och i princip vill utredningen nyttiggöra konsten och kulturen för alla möjliga andra syften och politikområden än just konsten och kulturen. Hälsa, regional tillväxt, bättre miljö m.m.

”Försvinnande förslag”

Stora delar av publiken nickar stumt. Även kollegerna professor Geir Vestheim, fil.dr. Jenny Johannisson och doktorand Linnéa Lindsköld ställer sig tveksamma till Kulturutredningens olika förslag. Anders Frenander tror att ganska få av de förslag som läggs kommer faktiskt att genomföras.
– Det är inte otroligt att det enda förslaget som kommer till riksdagen i höst är det som handlar om den s.k. portföljmodellen. Alla andra förslag blir antingen så hårt kritiserade i remisser och riksdagsdebatter att de "försvinner", eller att det tillsätts nya utredningar för att gå vidare med dem.