VHB hoppas på medel för nytt forskningscentrum

I början av januari utlyste regeringen medel till strategiska satsningar på forskning inom bland annat vårdforskningsområdet. VHB har i samverkan med IDA, GF, FOU Sjuhärad - Välfärd och Södra Älvsborgs Sjukhus utformat en ansökan om medel att inrätta CIRCLE - Centre for Integrative Research on Caring, Leadership and Ethics. Det övergripande målet med ett sådant forskningscentrum är att bedriva forskning kring hur vårdvetenskaplig och vårdetisk kunskap kan integreras i vårdorganisationen och hur denna forskning sedan kan göras tillgänglig på bred front genom entreprenörsinitiativ. 

Forskningen är tänkt att bedrivas i samverkan mellan vårdvetare, etiker, vårdorganisationsforskare, informatiker, utvärderingsforskare och entreprenörsforskare - samt med företrädare för vårdorganisationen, patienter och närstående. Budget för CIRCLE är 90 miljoner kronor under fem år. Lars Sandman har ansvarat för arbetet med ansökan.