Miljonregn över utbildningsvetenskaplig forskning

Forskningsprojektet handlar om yngre barns möten med förklarande bilder och modeller inom NO- och matematikundervisning.  
– Under min tid som forskare har elevers förståelse av främst diagram men också av vissa former av kartor varit ett återkommande tema, berättar Lisbeth Åberg-Bengtsson. 

Hon har också länge funderat på hur yngre elever egentligen tolkar andra typer av illustrationer, som de möter i undervisningssammanhang.

Outforskat område

Området är hittills till stor del outforskat. Få studier är gjorda om hur elever, speciellt elever i yngre åldrar, förstår förklarande bilder och modeller i olika slag av läromedel.
– Ändå är det ofta just i grundskolans lägre årskurser och i förskoleklass som illustrationer intar en särskilt framträdande roll som redskap för lärandet, säger Lisbeth Åberg-Bengtsson.

Även om hon länge har funderat på att forska om förståelse av illustrationer har hon också insett att en grupp av forskare med något olika kompetenser skulle kunna nå mycket längre.
– Jag fick fem andra forskare, med erfarenheter från olika områden att bli intresserade, vilket inte var särskilt svårt, och sökte därefter anslag genom Vetenskapsrådet.

Pengarna kommer att finansiera arbetet inom forskargruppen, som förutom projektledaren Lisbeth Åberg-Bengtsson och de fem andra forskarna även kommer att innehålla en doktorand.