Vetenskaplig fokus på inkludering och exkludering i pedagogisk verksamhet

Projektet, som är treårigt, syftar inledningsvis till att kartlägga i vilken utsträckning lärarutbildningen i de deltagande länderna vinnlägger sig om att utbilda framtidens lärare för de utmaningar det innebär att uppfylla uppdraget om en sammanhållen förskola/skola för alla barn och ungdomar. I projektets andra del kommer framgångsrika nationella exempel att ligga till grund för ett förändringsarbete i syfte att påverka de medverkande ländernas regeringar att arbeta för en lärarutbildning som kan ge blivande lärare beredskap att bidra till en inkluderande utbildning.

Presentationen följs av diskussion.

Tid: 13:00-15:00
Plats: sal A 502

Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarieserie är öppen för alla och deltagandet är kostnadsfritt.  Läs mer