Bättre webb för alla

– Vi är inte bara intresserade av den tekniska utvecklingen, utan även den sociala. Vi menar att IT-utveckling inte är en rationell process för att öka effektivitet och kvalitet. För det första består den av många och varierande målbilder och synsätt. För det andra, måste det vägas in att allt inte är positivt för den enskilda individen, även om det är tänkt att vara en fördel för hela organisationen, poängterar Katriina Byström.

Projektet består av tre delar. I den första studeras webbutvecklingens resonans, vilka attityder, förväntningar och uppfattningar som finns kring utvecklingen.
– Totalt 30 intervjuer har genomförts, både innan och några månader efter implementeringen av den nya plattformen. Vi kommer också att följa upp med intervjuer nästa år, säger Katriina Byström. Intervjuerna har gjorts med både högskolans ledning, anställda vid olika avdelningar och de som är med och utvecklar webbplattformen.

Avidentifierad loggdata

I den andra delen undersöks det hur sökning och navigering kan underlättas på högskolans webbsidor.
– Denna del gäller främst allmänna mönster kring hur interna användare (anställda och studenter) söker och navigerar, samt enbart på högskolans webbplats och inte andra externa webbplatser. Syftet med detta är att vi ska få snabbare sökvägar i framtiden. Den statistiska bilden kommer även att kompletteras med intervjuer för att fånga upp mer kvalitativa nyanser av sök- och navigeringssätten.

– Vi kommer att få tillgång till högskolans loggdata över den interna trafiken på högskolans webbsidor. Jag vill dock tydligt poängtera att enstaka personer inte kommer att kunna identifieras i statistiken, vi kommer inte ens att veta vilken data som tillhör studenter respektive personal.

Forskningsgruppen har under processen utökat projektet med en tredje del. Denna del är aktionsforskningsbaserad, det som studeras är hur forskningsprojektet påverkar utvecklingen av plattformen och det vidare nyttjandet av den.

Presentation av tidiga resultat

Några preliminära resultat av studien kommer att presenteras på ett forskningssymposium i Vancouver i november. Studien kommer dock att pågå under hela nästa år och publicering av det slutliga resultatet sker förmodligen inte förrän en bit in i 2011.

Katriina Byström konstaterar att de har funnit tydliga tecken på hur uppenbart det är att man har olika uppfattningar och förväntningar beroende på vilken yrkesroll man har.
– Personer i ledningsroller vill att utvecklingen ska förbättra verksamheten i stort men vet inte på vilket sätt. De som arbetar med utvecklingen å sin sida lyfter gärna fram kapaciteten i den nya plattformen och säger att man har ett användarorienterat tankesätt, men att tekniska lösningar kan i bland ställa till det.

– Användarna själva trycker mest på att de är intresserade av lösningar som är funktionella och stödjer deras arbete. De är, i alla fall till en början, inte så intresserade av nya funktioner och att få instruktioner om hur de ska genomföra sitt arbete. De upplever inte heller att utvecklarna lägger så mycket vikt vid deras arbete och arbetssätt.

Katriina Byström är noga med att tillägga att de tre intervjuade grupperna är väldigt olika inom sig och att rollerna ibland går in i varandra då flera av de intervjuade agerar i olika roller. Vissa är i grunden positiva till utveckling och ser stora möjligheter med detta, medan andra är negativa till att något ska styra dem. Vissa stressas också av mängden information som man ska relatera till, medan andra finner en frihet i detsamma.
– Alla är dock överens om att förändringar i den digitala miljön påverkar deras arbete, avslutar Katriina Byström.

Fakta

Forskningsgruppen består av Katriina Byström (Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan), David Gunnarsson (Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan), Anders Hjalmarsson (Institutionen för data- och affärsvetenskap), Mikael Lind (Institutionen för data- och affärsvetenskap), Johan Eklund (Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan) samt Jan Nolin (Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan).