Hallå där, Carina Théen

Varför görs detta arbete?

– Detta är ett fortsatt utvecklingsarbete för uppdragsutbildningsområdet som grundar sig i rekommendationer och slutsatser från 2008 års två arbetsgrupper och det beslut rektor tog i januari i år angående samverkan i professionslärosätet (se faktarutan).   

Vad är arbetsgruppens syfte?

– Vi ska arbeta för att ta fram förslag till mål, strategier och organisation för högskolans framtida arbete med uppdragsutbildning. Vi tittar på tre områden; uppdragsutbildning, beställd utbildning och utvärderingsuppdrag.


– Vi tittar också närmare på tre olika organisationsformer för dessa områden. Organisationsformerna kan vara att det ska fortsätta se ut ungefär som nu, en högskolegemensam organisation eller ett dotterbolag till högskolans holdingbolag. 

– Detta görs för att vi ska hitta det optimala sättet för högskolan att nå sina mål inom uppdragsutbildning.

Hur går ni till väga?

– I maj startade vi arbetet med ett högskoleinternt seminarium, och med företrädare från  högskolorna i Mälardalen och Kristianstad som berättade om sin respektive organisations mål och arbetssätt. Just nu håller vi på att intervjua ett flertal personer runt om på högskolan för att höra vilka tankar och idéer som finns med sikte några år framåt och bland annat vilka delmål vi behöver uppnå på vägen. Därefter kommer vi att intervjua externa parter, både uppdragsgivare som redan köper utbildning från oss och de som inte gör det. Vi tittar även närmare på hur andra lärosäten arbetar med uppdragsutbildning och intervjuar nyckelpersoner vid några av lärosätena.

Om man har en åsikt om uppdragsutbildningen vid högskolan, vart vänder man sig?

– Även om man inte har blivit utvald att intervjuas så är man självklart välkommen med sina åsikter. Det går alltid bra att kontakta någon av oss i arbetsgruppen (se nedan).
– Man är också välkommen på den workshop som vi anordnar den 8 december kl. 8:30-11:30 i Parlamentet. Där kommer vi att diskutera kring det vi hittills kommit fram till och det ges även möjlighet att komma med nya tankar och idéer. Alla är välkomna!

När ska ni vara klara?

– Arbetet pågår under hösten och planen är  att vi ska rapportera tillbaka till rektor i februari 2010.

 

Fakta

Detta arbete har sin bakgrund i rektors beslut om Handlingsplan för genomförande av vetenskap för profession i ett samverkansperspektiv samt Ramverk för möjligheter till kommersialisering och alternativa driftformer vid Högskolan i Borås (dnr 119-08-15).

Ledamöter i arbetsgrupp:
Bill Andersson, Institutionen för data- och affärsvetenskap
Elena Maceviciute , Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 
Hans Johansson, Institutionen för pedagogik
Lisbeth Carlsson, Institutionen för vårdvetenskap
Carina Théen (sammankallande), Gemensamma förvaltningen

Styrgrupp:  
Björn Brorström, prorektor
Staffan Lööf, utvecklingsdirektör
Lisbet Kristiansson, avdelningschef, Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd
En prefekt (utses av prefektgruppen) 
En student (utses av studentkåren) 

Det finns också ett flertal referensgrupper.

Läs mer om högskolans nuvarande riktlinjer och interna rutiner för uppdragsutbildning.