Konferens i kulturens tecken

I veckan var Högskolan i Borås värd för den nationella och årligen återkommande konferensen ”Mötesplats inför framtiden”. Ett 140-tal deltagare, bidrog till att skapa en arena för informations- och erfarenhetsutbyte mellan personer från skilda verksamheter inom hela biblioteks- och informationsområdet. Ungefär en tredjedel av deltagarna presenterade någon form av konferenspapper.
– Konferensen är ett vinnande koncept, säger universitetsadjunkten Inga Lalloo vid BHS som också höll i arrangemanget. Yrkesverksamma får här en möjlighet att informera om lyckade projekt och satsningar som andra deltagare kan dra lärdom av och sedan omsätta på sina respektive arbetsplatser. Hon fortsätter:
– Den är ett sätt för oss som arbetar med forskning kring biblioteks- och informationsvetenskap att träffa de som arbetar ute på fältet och sprida information kring intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt som de yrkesverksamma annars kanske inte hade fått ta del av.

Kulturens förmåga att gestalta komplexa frågor

En av konferensens nyckeltalare var David Karlsson, idéhistoriker och ordförande för Nätverkstan Kultur i väst. Han tog upp relationen mellan kultur och hållbar utveckling, något som anses vara ett aktuellt ämne i samband med kulturutredningen. Hans slutsats var att kulturen har både förmåga och kapacitet att gestalta svåra och komplexa samhällsfrågor, och kan på så sätt bidra till hållbar utveckling. Som ett exempel på det, nämnde han Al Gores film ”En obekväm sanning” som lyckats gestalta en komplex fråga som klimatförändringar och samtidigt hjälpa den upp på både den politiska och ekonomiska dagordningen.

Jan Nolin, docent och vetenskapsteoretiker vid BHS, fortsatte på samma tema när han relaterade hållbar utveckling till informationsvetenskap. Han påpekade bland annat vikten av att integrera hållbar utveckling i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, men även att ämnet i sig bör kopplas till diskussionen om hållbar utveckling.