Nya stora satsningar på forskning

Forskningssatsningen om 30 miljoner kronor avser år 2010-2012 och innebär att 15 miljoner kronor avsetts för finansiering av 15 postdoktjänster och ytterligare 15 miljoner kronor för utveckling av forskningsområden i syfte att få rättigheter att utfärda doktorsexamen.
– Processen med att tillsätta postdoktjänsterna inleds inom den närmaste tiden och avgörande blir den produktivitet som forskarna kan uppvisa, säger styrelseordförande Maria Leissner.

Redan den 15 februari kommer högskolan att lämna in en ansökan om rättigheter att utfärda doktorsexamen inom områden för textil, biblioteks- och informationsvetenskap samt pedagogiskt arbete. För området textil, där design ingår som ett ämne, kommer högskolan även att söka rättighet att utfärda konstnärlig examen. Under sommaren 2010 väntas svar på ansökningarna.
– Kanske sitter vi nästa år vid den här tiden med forskarutbildningsrättigheter. Då är vi i praktiken ett universitet, säger rektor Lena Nordholm glatt.

En enig styrelse ställde sig också bakom beslutet om att inrätta ett magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård och likaså ett påbyggnadsprogram om 60 högskolepoäng för utbildningsprogrammet webbredaktör. Styrelsen beslöt också om att inrätta en ny utbildning, Administratörsprogrammet, om 180 högskolepoäng. Utbildningarna väntas starta tidigast hösten 2010.

Plus i budgeten och i antalet studenter

Under styrelsemötet diskuterades även former för att utse ny rektor då Lena Nordholms mandatperiod löper ut den 31 juli 2011. Budgetuppföljning var en annan fråga på styrelsens dagordning och styrelsen fastslog att budgeten för innevarande år ligger på 12 miljoner kronor plus.
– Det är ett glädjande besked och vi är nöjda, kommenterar förvaltningschefen Karin Cardell.

Styrelsen diskuterade också studenttillströmningen och kunde konstatera att så gott som alla platser på högskolans utbildningar är fyllda.
– Särskilt glädjande är tillökningen på ingenjörsutbildningarna och inom informatik, ämnen för vilka det under en tid funnits ett avtagande intresse bland studenterna, berättar Lena Nordholm.

Studentkårens framtid efter avskaffandet av kårobligatoriet, var en ytterligare en fråga som diskuterades och styrelsen var överens om att ett belopp på flera miljoner kronor kommer att öronmärkas i syfte att kompensera för finansieringsbortfallet från staten.