Storsatsning på modeforskning

- I enlighet med vår övergripande forskningsstrategi sammanför vi forskarkompetenser från olika miljöer och kunskapsfält i projektet M3. På så sätt får vi en stärkt kritisk kunskapsmassa, en breddad vetenskaplig bas och stärkta motiv till tvärvetenskaplighet, säger rektor Lena Nordholm.

Vid KK-stiftelsens platsbesök presenterades en projektskiss för en delegation med VD Madelene Sandström i spetsen.

– Vi förde fruktbara diskussioner och fick god respons för projektets fortsatta utveckling i form av såväl positiva attityder som genomtänkta kritiska frågor, framhåller Lena Nordholm.

KK-stiftelsen kommer nu att ta ställning till huruvida projektet M3 – Mode, miljö och marknad ska föreläggas stiftelsens expertgrupp inom programmet KK-miljöer för deras bedömning.

Modestaden Borås

Som en orientering till de visioner som bär upp Högskolan i Borås aktuella storsatsning på modeforskning, återger vi nedan en debattartikel om att utveckla Borås till ett skandinaviskt modecentrum, som prorektor Björn Brorström och informationsstrateg Johan Sundeen publicerade i Borås Tidning 21/10:

”Om olika kompetenser från hela den kreativa textila kunskapskedja som finns i närregionen sammanförs till ett närmare partnerskap, kan Borås stärka sin ställning som ett nav i den nationella och skandinaviska modeutvecklingen. Marketplace Borås, en samarbetsyta för bland annat företag i branschen, har visat vägen genom sitt visionsarbete. Man lyfter fram de styrkor som finns nedlagda i allt från stadens textila kulturarv, över kunskapsmiljöer såsom Textilhögskolan och Textilmuseet, till dagens ofta småskaliga entreprenörskulturer. Till målen hör bland annat uppbyggnaden av en Fashion park med 20-30 så kallade groddföretag och att utveckla nätverk med spetskunnande.

I en sådan vidareutveckling av närregionen vill Högskolan i Borås vara en aktiv partner. Våra utbildnings- och forskningskompetenser matchar på ett antal nyckelområden den näringslivsinriktning som präglar Borås. Det gäller hela det textila fältet, men också logistik, handel- och marknadsföring samt hållbar utveckling. Möjligheterna är stora för korsbefruktning mellan vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap, men också för kritiska möten där våra respektive verkligheter och perspektiv kan brytas mot varandra.

Profilerat lärosäte

När forskningsfinansiären KK-stiftelsen i dag (läs 22/10) besöker Högskolan i Borås lanserar vi ett förslag till en mångårig storsatsning som vi vill genomföra med KK-stiftelsens bistånd och i nära partnerskap med företagande, offentlig verksamhet och kulturliv i och kring vår stad. Forsknings- och utvecklingsprojektet ”Mode, miljö och marknad” tar sin utgångspunkt i högskolans tydliga profil såsom ett mot det kvalificerade yrkeslivet inriktat lärosäte och i regionens näringslivsstruktur. ”Mode, miljö och marknad” baseras på en mångvetenskaplig ansats i enlighet med vår övergripande forskningsstrategi. Området ansluter också nära till Högskolan i Borås prioriterade områden för att söka examensrättigheter på forskarnivå.

Den textila värdekedjan från idé till konsument rymmer en lång rad angelägna forskningsområden. Projektet ”Mode, miljö och marknad” har en tydlig tillämpningsorientering. Vi vill studera exempel på fram- och motgång och leverera förslag till effektivare verksamhetsformer såväl som bidra till utvecklingen av nya, på en global marknad gångbara, produkter.  Detta förutsätter ett nära samarbete med näringslivet i regionen. Vi ser framför oss ett partnerskap mellan akademi och företagande som kan få en stilbildande och därmed nationell betydelse.  

SME-företag i fokus

I en debattartikel i tidskriften Ny Teknik (7/10) pekar KK-stiftelsens VD Madelene Sandström på behovet av ett intensivare samarbete mellan å ena sidan den högre utbildningen och forskningen och å den andra de små och medelstora företagen. Sandström skriver att de nyare högskolorna i sammanhanget utgör en ”unik resurs” med en forskning som ofta är en spegelbild av näringslivets behov.

Sandströms debattartikel ligger väsentligen i linje med Högskolan i Borås verksamhetsidé om att vara ett nyskapade professionslärosäte som i samarbete med det omgivande samhället bedriver utbildning och forskning med tydlig samhällsrelevans. Vi har i en tidigare ansökan till KK-stiftelsen framhållit att: ”Kulturgeografin i Sjuhäradsregionen kännetecknas av en näringsstruktur som är baserad på små- och medelstora företag. Dessa aktörer har ett särskilt stort behov av det partnerskap som professionslärosätet erbjuder.”

På den internationella arenan finns i dag en rad angelägna forskningsprojekt inom fältet fashion, vilket bland annat verksamheten på Textilhögskolans internationella samarbetspartner London College of Fashion visar. Anpassat till svenska förutsättningar och behov och uppbyggt utifrån de starka forskningskompetenser inom områdena mode, miljö och marknad som finns vid Högskolan i Borås vill vi etablera en kunskaps- och kompetensmiljö som kan stärka Sveriges och Skandinaviens ställning inom flera vetenskapliga fält och samtidigt bidra till en dynamisk näringslivsutveckling och samhällelig tillväxt. Denna forskning innebär inte minst en möjlighet till ett lyft för modestaden Borås.”

Fotnot: Borås Tidning har publicerat en nyhetsartikel om forsknings- och utvecklingsprojektet M3 - Mode, miljö och marknad (15/10).