Avhandling som underlättar och möjliggör

Detaljerat har Anders Hjalmarsson studerat vad som sker under samarbetsinriktad modellering med fokus på facilitering.

– Precis på samma sätt som man kan vrida en kub i rätt position, kan sättet på hur människor faciliteras, anpassas så att de effektivt och med kvalitet utformar krav på informationssystem under en workshop. Det man behöver är å ena sidan åtgärder, å andra sidan insikter om hur åtgärderna situationsanpassas. Åtgärderna utgör kuben och sättet på hur situationsanpassning utförs blir hur kuben vrids. Så sammanfattar han själv bidraget i avhandlingen och därmed resultatet av sin sex år långa studie.

– System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja och samarbete krävs i alla steg. Inför utvecklingsfasen brukar man formulera krav på systemen, och under studien har jag följt detta arbete med fokus på hur modellerarna underlättar och möjliggör samarbetet genom att tillämpa åtgärder, förklarar han.

I avhandlingen begreppsgörs åtgärderna genom definitioner, modeller och typexempel från projekten.

– Förutom detta visar avhandlingen hur åtgärderna anpassas, och därmed hur ”kuben” vrids i rätt position för att möta det som inträffar vid olika situationer under workshopen.

Forskningsansats

Under genomförandet har han tillämpat en gedigen kvalitativ forskningsansats. Tre projekt har videofilmats med fokus på vad sker under projektens workshops. Transkribering, analys och teoriutveckling har därefter lett fram till åtgärder som modellerare tillämpar för att facilitera samarbete av detta slag. För att validera åtgärderna har han bland annat med modellerarna återbesökt projekten genom videoinspelningarna, och med dem diskuterat hans tolkningar av deras agerande.

En del i forskningen om co-design

Sammantaget beskrivs bidraget som en teoretisk grundplatta som genom fortsatt forskning kan utvecklas till en komplett designteori om facilitering av samarbetsinriktad modellering. Detta gör bidraget till en viktig del i den forskning och konkretisering av co-design som ämnet informatik bedriver vid Högskolan i Borås.

Disputation i Linköping

Ett 40-tal personer fanns på plats när Anders Hjalmarsson satte spiken i sin avhandling. Disputationen äger rum på Linköpings universitet torsdagen den 24 september kl.13:15 i sal C3, Hus C, Campus Valla.

Titeln på avhandlingen är: Behovet av struktur och frihet – en avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Avhandlingen finns här i BADA.

I förra veckan spikades avhandlingen på Linköpings universitet