Hög kompetens inom pedagogik

Högskolan i Borås är ett av de lärosäten som uppfyller kvalitetskraven på högre utbildning. Borås ger utbildning i pedagogik på grundnivå och avancerad nivå och får godkänt i båda.

– Det här är mycket positivt för oss. Vi har systematiskt arbetat med att stärka kompetensen inom pedagogik och har idag 45 % disputerade varav åtta är professorer, konstaterar en nöjd Lena Nordholm, rektor på Högskolan i Borås.

Lyckade rekryteringar

Redan i förra veckan när lärarutbildningarna vid högskolan fick godkänt av Högskoleverket kunde Anneli Schwartz, prefekt vid Institutionen för pedagogik, berätta om de satsningar som gjorts.

– Vi har lyckats väl med att rekrytera kompetent personal. Vår institution har ett gott rykte och man söker sig aktivt hit. Dessutom har vi sedan tidigare satsat på att stärka forskningsmiljön på institutionen, säger hon.

Nationellt fenomen

Just låg lärarkompetens är annars det som kritiseras i Högskoleverkets rapport. Man pekar på att majoriteten av lärarna inom pedagogik inte är disputerade. På en tredjedel av landets pedagogikutbildningar genomförs 70 % av utbildningen av lärare som inte är disputerade. Högskoleverket kommer därför att genomföra fördjupade granskningar av drygt 40 pedagogikutbildningar i landet. Högskolan i Borås är dock ingen av dessa.

– Att så stor andel av lärarna inom pedagogik inte är disputerade kan leda till problem för utbildningarna. För att utbildningarna ska ha kvar sin forskningsanknytning krävs att lärarna har kontakt med aktuell forskning. Det här måste högskolorna göra något åt, säger universitetskansler Anders Flodström.

– Fortfarande finns det nog en del som tror att mindre högskolor har ett svagare forskardeltagande i utbildningen än stora universitet. Högskoleverkets rapport visar att så inte är fallet, säger Lena Nordholm.

Gott om professorer

Utbildningarna i pedagogik är ofta professorsrika utbildningar men professorerna deltar inte så mycket i undervisningen. Samtidigt som majoriteten av både studenterna och lärarna är kvinnor så är professorerna oftast män. Högskoleverket uppmanar därför lärosätena att komma tillrätta med den sneda könsfördelningen.