Skolbibliotek har viktig uppgift

I skolorna har undersökande, problembaserade och elevaktiva arbetsformer blivit vanligare under senare år, bland annat tack vare tillgången till internet och all information som finns där. Men hur lär man eleverna att hitta rätt i det stora utbudet av information? Och hur får man dem att bli medvetna läsare av olika typer av texter, med ett källkritiskt förhållningssätt?

Detta är centrala frågor kring skolbibliotekens uppgift och de lyftes fram på ett seminarium på Bok & Bibliotek, under rubriken ”Skolbibliotek i nya landskap”.

– Skolbiblioteket är en viktig aktör i de nya pedagogiska landskapen i skolorna, konstaterar Louise Limberg, professor emerita inom biblioteks- och informationsvetenskap och en av deltagarna på seminariet.

– Vi måste finnas där när barnen möter sina texter, för att diskutera med dem precis då, menar Johanna Pettersson, skolbibliotekarie i Mölnlycke.

Stora skillnader

I dagsläget är det stora skillnader i tillgång till skolbibliotek och i kvaliteten på de skolbibliotek som finns. På en del ställen är det bara ett fönster- och personallöst litet rum med gamla böcker, medan det på andra ställen finns välfungerande och bemannade bibliotek som ingår som en självklar del i skolarbetet.

– En undersökning visar att bara 53 procent av eleverna i Sverige har tillgång till ett skolbibliotek, säger Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för folkpartiet och tidigare riksdagsman. Det måste vi göra något åt! Nu finns det ett lagförslag om att skolbibliotek ska vara obligatoriska.

Kjell Ahlgren är undervisningsråd vid Skolinspektionen och han välkomnar en lag om skolbibliotek. Han undrar om det över huvud taget är möjligt att bedriva en modern undervisningsverksamhet utan ett väl utbyggt skolbibliotek.

– Man måste ha en uppsjö av material och någon som begriper sig på det materialet, tycker han. Jag tycker att skolbiblioteken, precis som alla andra delar av skolan, har ett ansvar för att så många elever som möjligt ska nå så långt som möjligt.

Han betonar också att man måste se till att en eventuell lag gäller alla skolor i landet, även friskolorna.

– Och så måste vi arbeta med en referensgrupp av kunniga skolbibliotekarier för att fastställa vilka kriterier skolbiblioteken ska leva upp till. Skolinspektionens roll är ju både att kontrollera och att bidra till att utvecklingen drivs framåt, och det kan vi göra genom att ta del av, och sprida, goda exempel.

Källkritik är viktigt 

En av de viktigaste frågorna i dagens informationssamhälle är källkritik, hävdar Louise Limberg. Därför bör skolbiblioteken helst bemannas av särskilda skolbibliotekarier.

– Bibliotekarier är kunniga på böcker och litteratur, men också på kvalificerad informationssökning som anpassas efter situation och uppgift, säger hon. Men bibliotekarierna är också duktiga på källkritik, vilket numera är viktigare än någonting annat, att kunna se vem som är avsändare till information och om det finns något särskilt intresse bakom informationen.

Eftersom förmågan att hitta information och att vara källkritisk är så betydelsefulla egenskaper i dag, anser Louise Limberg att skolbibliotekarierna ska ta en mer aktiv roll i bedömningsprocessen i skolorna.

– De behöver våga gå in och delta i den, menar hon. De bör bedöma kvaliteten på elevernas informationshämtning och källkritik och ge dem meningsfull feedback.

Som avslutningsreplik på seminariet gav Cecilia Wikström en uppmaning till de omkring 150 åhörarna i salen.

– Vi lever i kunskapssamhällets tidevarv. Det är nödvändigt att något händer med skolbiblioteken, och bara det att det här samtalet äger rum och att så många kommer hit tyder på att man inser det. Ta med er det hem till era kommuner och tala vidare om detta som en nyckel för kunskap och bildning i den globaliserade tid där vi lever!

Panelen på seminariet bestod av: Cecilia Wikström, folkpartistisk Europaparlamentariker och tidigare riksdagsman, Lars Rejdnell, barn- och ungdomschef i Linköping, Johanna Pettersson, skolbibliotekarie i Mölnlycke, Louise Limberg, professor emerita, Högskolan i Borås, Kjell Ahlgren, undervisningsråd vid Skolinspektionen, samt Annika Lantz-Andersson, forskare vid Göteborgs universitet, och moderator på seminariet.