Nu lämnar hon över klubban

 

De nyligen inskickade ansökningarna om examensrättigheter är en annan punkt som hon är stolt över.
– Det är ju det som ligger i begreppet universitet – att vara ett självständigt forskande lärosäte.

Hon är också glad över den lösning som man gjort i Borås vad gäller anpassning till ett liv utan kårobligatorium där man säkrar studenternas inflytande.
– Jag är givetvis också nöjd med att vi fysiskt lyckats förena högskolans olika delar till en enhet i och med flytten av Institutionen Textilhögskolan till Simonsland.

På så sätt säger hon sig ”ha krattat manegen” för sin efterträdare Roland Andersson. Själv kommer hon nu att helhjärtat ägna sig åt sitt arbete som landets demokratiambassadör vid Utrikesdepartementet.

Den 1 maj tillträder Roland Andersson posten som ny styrelseordförande.
– Kanske att man i verksamheten kommer att märka av en skillnad, säger han med ett brett leende.
Han vill bland annat göra nedslag i högskolans verksamhet och hoppas kunna få besöka föreläsningar och snacka med studenterna.

Förutom Maria Leissner var det även Anna Falcks sista styrelsemöte. Hon kommer nu att sitta med i Göteborgs universitets styrelse. Även för lärarrepresentanterna Urban Kjulin och Elena Maceviciute var det deras sista möte, liksom studentrepresentanterna Sofie Larsson och Jonas Andersson.

Informativt styrelsemöte

På den avgående styrelsens sista möte var föredragningslistan full av informationsärenden.
– Vi har bland annat fått information om fyra propositioner som påverkar högskolans arbete. En av dessa är propositionen om den nya lärarutbildningen. Där ligger det en snäv tidsplan men vi räknar med att utan problem hinna söka de tillstånd som behövs, säger Maria Leissner.

– Vi har också haft utförliga diskussioner kring hur vi arbetar med entreprenörskap och innovation. Mötets enda beslutsärende handlade även om detta. Vi antog för första gången ägardirektiv för Högskolan i Borås Holding AB.

Det gavs också en budgetuppföljning där utfallet visade sig vara lite bättre än väntat. Rektor Lena Nordholm berättar även att styrelsen fick information om det pågående arbetet med en samlad verksamhetsplan för Högskolan i Borås.
– Tidigare har vi fört samman verksamhetsplaner från högskolans olika delar till en högskoleövergripande, men nu arbetar vi gemensamt med att ta fram en verksamhetsplan från grunden.

Blivande styrelseordförande Roland Andersson passar också på att berätta att det verkar som det håller på att blåsas liv i polisutbildningen igen.
– Justitiedepartementet har aviserat att en utredning kring detta kommer den 7 juni. Högskolan i Borås hade ett långt framskridet förslag för polisutbildning och nu måste vi aktualisera denna fråga igen.