Ny internationell samverkan för utbildningsvårdavdelningar

Den 4 – 5 november var Lektor Kay Edgecombe från Flinders University på besök i Borås. Under dessa två dagar presenterades Institutionen för vårdvetenskap:s UVA koncept, med bl.a. studiebesök på UVORNA. Vidare hölls work-shops på såväl Högskolan i Borås som Södra Älvsborgs Sjukhus där kliniska lektorer och adjunkter samt doktorander och huvudhandledare medverkande. Diskussioner fördes med syftet att dra upp riktlinjer för och planera samverkan med Flinders DEU (Dedicated Educational Unite) verksamhet. Denna samverkan kommer att handla om forskningsprojekt samt lärar- och ev. studentutbyte. Som ett första steg i samarbetet kommer Susanne Knutsson, klinisk lektor och Christina Olofsson, klinisk adjunkt att vistas vid Flinders University under två veckor, i mars 2011, för att etablera kontakter för det fortsatta arbetet. Dessutom kommer studierektorn på SÄS, Ingrid Rosengren att göra studiebesök på Flinders DEU enheter.

Ett internationellt nätverk för utbildningsvårdavdelningar håller samtidigt på att organiseras och som en första gemensam aktivitet i detta nätverk kommer snart en antologi att publiceras där Professor Margaretha Ekebergh, är en av författarna.