Ansökningar klubbade av styrelsen

Från årsskiftet är det möjligt för högskolor att ansöka om rättighet att examinera på forskarnivå. Styrelsen beslutade att högskolan ska ansöka denna rätt inom fyra av högskolans områden; Biblioteks- och informationsvetenskap, Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, Resursåtervinning samt Textil och mode. Inom Textil och mode ansöks om både generella rättigheter samt konstnärliga rättigheter.
– Styrelsen tyckte att det var helt rätt att ha höga ambitioner och lämna in samtliga fem ansökningar, berättar Lena Nordholm.

Större och starkare

Årsredovisningen 2009 var en annan punkt på styrelsens dagordning. I årsredovisningen konstateras att det har varit ett bra år för Högskolan i Borås – fler studenter än någonsin, fler anställda och mer resurser till utbildning och forskning. Året har även inneburit ett flertal erkännanden kring högskolans utbildningskvalitet.
– Det är dock viktigt att komma ihåg att vi idag har fler förtroenden att förvalta och därmed också större ansvar än tidigare. Tillväxten får inte förvandlas till växtvärk och riskera vår höga kvalitet, säger Lena Nordholm.

Kan bidra till nödvändig strukturomvandling

Även budgetunderlaget för perioden 2011-2013 antogs på styrelsemötet. De prioriterade områdena i budgetunderlaget visar att Högskolan i Borås har beredskap och vilja att med forsknings- och utbildningsinsatser bidra till den strukturomvandling som är nödvändig i Västsverige, för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av samhället och arbetsmarknaden.
– Vi har både ambition och möjlighet att fortsätta växa inom såväl forskning som utbildning, konstaterar förvaltningschef Karin Cardell.

Övergripande styrdokument för kommande år

Styrelsen beslutade att anta högskolans nya övergripande styrdokument ”Mål och strategier för Högskolan i Borås 2010-2013”. Det övergripande målet, att högskolan ska utvecklas till ett komplett professionslärosäte, har i styrdokumentet närmare definierats.
- För perioden har fem verksamhetsmål fastslagits, vi ska bland annat erhålla forskarexamensrättigheter, öka forskningens andel av högskolans budget och få fler utbildningsprogram på avancerad nivå. Dessutom lyfter vi fram flervetenskaplighet som en utmärkande egenskap för forskning och utbildning vid högskolan samt anger bildning och professionsetik som kvaliteter som ska förmedlas till alla studenter, berättar Lena Nordholm.
– Styrelsen tyckte att det var ett bra dokument men de hade några mindre förslag på ändringar, bland annat att vi i högre grad ska arbeta med genusperspektivet som är mycket relevant för våra professionsutbildningar.

Beslut om kommande studentkår

Det fattades även beslut om inrättandet av studentkår vid högskolan för perioden 2010-2013.
– Studentkåren i Borås har utsetts till studentkår för denna period. De har lämnat in en mycket bra ansökan och har goda förutsättningar att driva arbetet, säger Karin Cardell.
– Studentkårens styrelse ska ha beröm för det arbete de har lagt ner på organisationsutveckling för att skapa en enad kår, tillägger Lena Nordholm.

Jakt på ny rektor inleds

En kravprofil inför kommande rektorsrekrytering fastställdes på mötet. Som förberedelse inför kommande rättigheter att examinera på forskarnivå fattade styrelsen även beslut kring antagningsordning och anställningsordning, samt beslutade om ändringar i Styrelsens organisations- och beslutsordning. Bland mötets informationsärenden återfanns bland annat en punkt om Institutionen Textilhögskolans lokalbehov.