Start för regionalt utvecklingscentrum

RuC kan ses en bas för forsknings-och utvecklingsprojekt i regionen och en länk mellan högskolan och det omgivande samhället, något som ligger helt i linje med högskolans devis ”Vetenskap för profession”.
– Min ambition är att utveckla nya samverkansformer och förstärka kompetensuppbyggnaden mellan bland andra kommuner och högskolan samt vara en mötesplats för idéer mellan yrkesverksamma och forskare, fortsätter Gunilla E Magnusson. 
Hon vill att RuC ska bli en katalysator och en viktig aktör i det livslånga lärandet. Hon kommer bland annat att se till att de resurser som finns vid Institutionen för pedagogik kan stödja olika utvecklingsprojekt eller hitta olika former av partnerskap, ett exempel här är att studenterna på lärarutbildningen får en närmare koppling mellan verksamheterna på fältet genom sina examensarbeten. Det handlar också om att kontinuerligt föra en dialog och ta in aktuell kunskap från fältet till lärarutbildningen.

Offensiv satsning

Samverkan med det omgivande samhället är inget nytt på Institutionen för pedagogik men via RuC samlas allt under ett gemensamt paraply plus att man stärker den ytterligare. Verksamheten står på fyra ben. Det första benet är projekt- och kompetensutveckling ute på förskolor, skolor, fritidshem och andra organisationer (bl a CSUs, Centrum för Skolutveckling tidigare verksamhet).
– Just skolan står inför stora förändringar under 2010 och institutionens kunskap kommer att bli efterfrågad, spår Gunilla E Magnusson och nämner bland annat nya kursplaner i grundskolan, betyg i fler årskurser, ny lärarutbildning och ny skollag. Inom det här området finns också satsningarna på Lärarlyftet och Förskolelyftet.

Det andra benet är att samordna den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, för lärarstudenter. Det tredje benet är Invandrarakademin. Här rör det sig om utvecklingsinsatser för nyanlända i Sverige och att underlätta för invandrade akademiker att få arbete eller behörighet till vidare studier.

Det fjärde benet är Centrum för arbetsvetenskap, CAV, en självständig del inom RuC som leds av en före-ståndare och som är ett samverkansorgan mellan arbetsliv och akademi. Samverkan utgörs av gemensam kunskapsproduktion på lika villkor i seminarieform, i nätverk och genom forskning samt deltagande i OPUS-programmet (Organisations-och personalutvecklare i samhället). CAV bidrar till reflexion och innovativ samverkan mellan arbetsliv, utbildning och forskning inom det arbets-vetenskapliga området.  

Trovärdighet

Med Gunilla E Magnusson får RuC en erfaren chef och utvecklare. Hon har bland annat byggt upp ett Kunskapscentrum inom Katrineholms kommun, arbetat exempelvis med att ”sälja Sverige” som departementsråd och kompetensutvecklingschef inom Regeringskansliet (med placering på UD), varit Forsknings-och utvecklingschef inom Stockholms stad och chef för avdelningen Verksamhetsstöd vid ISV, Linköpings universitet. Hon har med andra ord erfarenhet både som beställare, upphandlare, koordinator, utvecklare och chef. Utvecklingsfrågor ligger henne varmt om hjärtat. Hon pratar mycket om trovärdighet och att kontinuerligt föra en dialog med parter på olika plan. Grundorganisationen inom RuC är ett knappt tiotal personer, men till sitt förfogande har RuC även hela den samlade kompetensen som finns vid Institutionen för pedagogik.
– Vi måste vara hela tiden vara uppdaterade om vad som händer i vår omvärld och känna till de behov som finns, för att på så sätt ge ett mervärde till verksamheterna. Ambitionen är att 1+1 ska bli mer än 2, avslutar Gunilla E Magnusson.

Läs mer på RuC:s webbplats.