Fruktsamhet, ansvar och relationer i fokus

Avhandlingen ”Om fruktsamhet, ansvar och relationer: En studie av ungdomars erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang” har uppmärksammats av lokala medier sedan spikningen i björkarna på Högskolan i Borås i mars.
– Jag tycker det är viktigt att sprida de resultat jag funnit i min forskning, säger Britt-Marie Halldén och berättar att hon därför funderar på att skriva om avhandlingen till en populärvetenskaplig bok. Detta för att öka tillgången till resultaten och ge unga en möjlighet till förståelse. Men det får vänta lite, först vill hon andas ut och smälta de nästan sju åren som hon ägnat åt avhandlingen.
– Abort är ett svårt ämne att skriva om och det är ofta tabubelagt.

Gedigen erfarenhet

Britt-Marie Halldén, som är född i byn Dalstorp utanför Ulricehamn, var färdigutbildad barnmorska redan som 22-åring. Innan dess hade hon hunnit utbilda sig till och arbeta som sjuksköterska en kort period.
– Det var en slump att jag utbildade mig till sjuksköterska från början, och när jag började få erfarenhet av vad arbetet som sjuksköterska innebar insåg jag att det inte passade mig helt och hållet. Jag behövde något som var lite mer positivt, att vara sjuksköterska innebar att träffa många svårt sjuka människor och jag orkade inte riktigt.
– Att då vända mig mot barnmorskeyrket kändes naturligt, då det oftast är friskt att vara gravid och föda barn. Det är en oerhört positiv upplevelse att vara med vid en födsel. En barnmorska fokuserar också mycket på det förebyggande arbetet på ett medvetet sätt.

Förutom att arbeta som barnmorska har Britt-Marie Halldén också arbetat som distriktssköterska. Men i början av 1980-talet förflyttades hennes fokus. Dåvarande rektorn för vårdutbildningarna i Borås bad henne då om hjälp inom barnmorskeutbildningen där det var brist på lärare.
– Efter att ha arbetat som barnmorska och distriktssköterska i tio år kände jag att jag hade erfarenheter att dela med mig av. Och inom utbildningsområdet blev jag kvar!

Numera är Britt-Marie Halldén universitetsadjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap men hon höll länge kvar en fot i yrkeslivet.
– Ja, jag var under många år ute i verksamheten under sommaren och arbetade som barnmorska. Det är nyttigt att damma av sina kunskaper lite då och då.

Ett moraliskt dilemma

Som lärare på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås upptäckte Britt-Marie Halldén att studenterna inte alltid vet att deras yrke innebär att de måste möta kvinnor och ibland mycket unga kvinnor som gör abort.
– Detta har inneburit många kriser för studenter, det blir ett moraliskt dilemma. Jag kände att vi behövde öka förståelsen och få veta mer om hur ungdomar resonerar när de bestämmer sig för abort och hur de känner efter en abort, säger Britt-Marie Halldén och berättar att abort är det vanligaste gynekologiska ingreppet.

– Statistiskt sett har varje kvinna gjort en abort i sitt fertila liv. Det finns dock en grupp kvinnor som gör ett flertal aborter vilket påverkar den statistiska bilden.

Begränsad kunskap i tidigare forskning

Forskningen kring ungas förhållningssätt och känslor kring aborter har hitintills varit blygsam. Forskningen kring aborter överlag har ökat de senaste tio åren, men mycket fokuserar på vuxna kvinnor och aborter.
– Jag påbörjade min forskning i början av 2003 och det har varit en förmån att kunna forska på halvtid samtidigt som jag undervisat på halvtid. I studien har jag valt att fokusera på ungdomar yngre än 20 år, såväl tjejer som deras pojkvänner, berättar Britt-Marie Halldén. Hon har intervjuat tio tjejer som bestämt sig för att göra abort, tio tjejer som gjort abort, tio killar vars flickvänner har gjort abort och tio barnmorskor som arbetar med ungdomar som gör abort.

Hennes forskning syftar till att öka förståelsen för varför ungdomar gör abort. Britt-Marie Halldén konstaterar att detta också är viktigt för att förebygga att ungdomar hamnar i situationen överhuvudtaget. 
– För att få en bättre inblick valde jag att använda mig av en intervjuteknik där jag endast hade med mig en förberedd fråga till intervjuerna, vilket gjorde att samtalet sedan kunde fördjupas beroende av var och ens tankar om det de varit med om. Det handlar om att få en helhetsförståelse.

– Det viktigaste som kommer fram i avhandlingen är samspelet mellan de inblandade. Det handlar om hur vi beter oss mot varandra, vad vi gör för varandra och vad vi förväntas göra. Fokus ligger på vad man gör för varandra i situationen, inte huruvida det är rätt eller fel med abort.

– Tjejerna vill många gånger bara bli förstådda. Killarna berättar också att de vill vara delaktiga och stötta tjejen, men att de känner sig undanskuffade av vårdpersonalen. Överlag är dock tjejerna väldigt ensamma i processen, det är få killar som följer med.

– Föräldrarna är också en del av processen, många vågar inte berätta för sina föräldrar om aborten. De är rädda att skuldbeläggas, inte för själva aborten utan för att de inte skött sig.

Det är ofta motstridiga känslor förenade med aborter. Vad står egentligen den lättnad som en del upplever efter aborten för? Och vad står skuldkänslorna för?
– Min studie har bekräftat de känslor som har beskrivits i tidigare kvantitativa studier. Men den har också givit en förståelse för hur man hanterar olika känslorna.

Riskbeteende leder till abort

Det har också framkommit att det bland de som genomgår aborter finns en grupp ungdomar som har ett riskbeteende och som testar sin fruktsamhet.
– De tror inte att de kan bli gravida, och testar för att få positiv bekräftelse.

Britt-Marie Halldén berättar vidare att barnmorskor upplever det konfliktfyllt när ungdomar använder abort som preventivmedel.
– Vissa tjejer godkänner inte sidoeffekterna av de preventivmedel som finns i dag. Trots den lilla mängd av hormoner som det finns i till exempel p-piller så kan det påverka tjejerna i form av viktuppgång, acne etc.

– Barnmorskor försöker informera och hjälpa tjejerna, men de skulle behöva mer resurser och ta sig mer tid med varje person för att hinna prata om vad de tänker. I dagsläget är det svårt att följa upp ungdomarna och till exempel få veta varför de inte använder p-piller.

Första delen av titeln på Britt-Marie Halldéns avhandling visar på den komplexa situation som en abort är.
– Fruktsamheten är central. Glädjen att vara fruktsam, trots att man gör abort. Ansvar handlar om ansvaret mot varandra, vad man gör och inte gör. Relationer handlar om relationen mellan killen och tjejen, men även relationen till fostret som både tjejen och killen har tankar om. Relationer handlar också om tjejen, killen och barnmorskan som pratar om personer som har betydelse i abortsituationen, till exempel föräldrar, kompisar och skolan.

Planer för framtiden

Förutom den populärvetenskapliga bok som Britt-Marie Halldén funderar på att skriva är hon också intresserad av att forska vidare inom abortområdet.
– Det finns en intressant problematik att studera kring den grupp av unga tjejer som gör upprepade aborter.

Men först väntar en sommar som hon förhoppningsvis får fylla med sina favoritsysselsättningar; att gå långa promenader i naturen med dotterns hund och segla i Bohuslän. Hennes uppdrag som nämndeman i Hovrätten får säkert också sin beskärda del av hennes tid.

Fakta

Namn: Britt-Marie Halldén
Aktuell:
Nyligen disputerat med avhandlingen ”Om fruktsamhet, ansvar och relationer: En studie av ungdomars erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang”
Ålder: För gammal…
Familj: En dotter och två söner
Bor: Borås
Gör helst: Tycker att det är skönt att vara ute i naturen och gillar att segla