Ja till forskarutbildning i Borås


Högskolan i Borås fick klartecken för två av tre behandlade ansökningar om rättigheter att examinera på forskarnivå, vilket är ett avgörande steg för högskolan i utvecklingen mot ett komplett professionslärosäte.

– Det här är ett mycket viktigt besked för Högskolan i Borås! HSV:s bedömning visar att vi har landets starkaste forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap och att resursåtervinning är ett område, där vi har gedigen vetenskaplig kompetens, och som har stor betydelse för samhällsutvecklingen och för miljön, säger Lena Nordholm.

Att Högskolan i Borås fick ja till forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap framstår som naturligt. Via nuvarande avtal med Göteborgs universitet har institutionen i realiteten bedrivit forskarutbildning de senaste tolv åren. Ändå är prefekt, Margareta Lundberg Rodin, glad över beskedet:

– Det här är ett strategiskt viktigt beslut för hela högskolan. Det betyder väldigt mycket att få en egen forskarutbildning. Vi antog att biblioteks- och informationsvetenskap låg bra till eftersom vi är i särklass störst i landet och näst störst i Norden.

I sitt utlåtande skriver också HSV att eftersom Högskolan i Borås länge har haft en aktiv forskningsverksamhet har man också byggt upp en god forskarmiljö, en tillfredsställande infrastruktur och goda handledarresurser. Framöver kommer forskarutbildningen att helt flyttas över till Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. Inom ett år beräknas förflyttningen kunna genomföras och ett nytt samarbetsavtal med Göteborgs universitet att tecknas.

Nationellt unikt miljö

Högskoleverket lyfter fram att forskarutbildningsämnet resursåtervinning är nationellt unikt. Man säger också att det har utvecklingspotential och svarar mot ett angeläget samhällsbehov.

– Det är ett kvitto och ett erkännande för att vår forskningsmiljö har hög kvalitet och är mogen, konstaterar Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Han berättar att institutionen bedrivit ett systematiskt arbete under flera år för att få fram en profilerad och stark forskningsmiljö inom resursåtervinning. Forskningsgruppen är flervetenskaplig och jobbar helt i linje med högskolans devis ”Vetenskap för profession”. Lokalt bedrivs samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås Energi och Miljö och Borås Stad. Dessutom har man ett stort internationellt nätverk med samarbetspartners.

– Nu blir vi en likvärdig partner när det gäller både nationella och internationella samarbeten och det har stor betydelse för oss.

Resursåtervinning omfattar flera vetenskaper: energi, bioteknik, polymerteknik och modellering.

– Det är en styrka hos våra professorer att de hela tiden har velat samverka och arbeta tvärvetenskapligt.

Rättigheterna gör det möjligt att forskarutbilda i Borås, men har också betydelse för studenterna på grundläggande och avancerad nivå, då forskarutbildning i egen regi höjer kvaliteten på alla utbildningssteg.

Egentligen bara en tidsfråga

Att ansökan inom lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet fick avslag trots att bedömargruppen tillstyrkt är ytterst förvånande anser Lena Nordholm.

– Vi kommer att ta till oss de motiveringar som gör att vi fått avslag till vår ansökan. Jag är övertygad om att vi efter den förstärkning forskarmiljön som HSV efterlyser, kommer att etablera forskarutbildning även inom detta område i framtiden.

Både Lena Nordholm och Lars-Erik Olsson, som nyligen tillträdde som prefekt vid Institutionen för pedagogik, menar att området är viktigt och att forskarutbildningsrättigheter vore en naturlig fortsättning på de masterrättigheter man har sedan ett antal år. Det var Högskoleverket och universitetskanslern som sa nej. Man säger bland annat att den innehållsliga relationen mellan området och det ingående forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete inte är tillräckligt utrett och att antalet handledare tangerar till en miniminivå.

– Efter det att vi skickade in vår ansökan har vi stärkt vår forskningsprofil ytterligare. Trenden och utvecklingen inom vårt område visar att vi i Borås menar allvar, säger Lars-Erik Olsson och fortsätter:

– Vi fortsätter i oförändrad takt. Vi ger oss inte förrän vi har nått i land och fått examensrättigheter inom vårt område.

Meningen är att en ny ansökan kommer att skickas in.

Högskolan i Borås var inte heller det enda lärosätet som fick avslag på sin ansökan i området. Högskolan i Kristianstad fick samma beslut.


– Vår strävan att bli ett komplett professionslärosäte utgör en ram för allt kvalitets- och utvecklingsarbete på Högskolan i Borås. Vi har visat med våra ansökningar hur stark forskningen idag är i Borås och vilken bredd och djup vi har i vår verksamhet, avslutar Lena Nordholm som på bild syns tillsammans med prorektor Björn Brorström, professor Mohammad Taherzadeh, prefekt Hans Björk och professor Lars Höglund.

Två starka ansökningar kvarstår för granskning och senare i höst får högskolan svar på om det blir ytterligare examensrättigheter inom textil, både konstnärliga och generella rättigheter.

Dagen firades med tårta till all personal.

Fakta:
Läs pressmeddelande från Högskoleverket om ett nytt högskolelandskap här.