Klartecken för Simonsland

Att utveckla en science park i området Simonsland, i och med att Textilhögskolans verksamhet flyttar, var avgörande för Högskolan i Borås. Då får man en fysisk mötesplats för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. Vid styrelsens föregående möte gav man klartecken för alternativet Simonsland med reservation för att ett antal villkor skulle uppfyllas.
– Vi hade bland annat synpunkter på trafiksituationen vad gäller säkerhet och tillgänglighet för gående i campusområdet, liksom parkeringsmöjligheter och risk för översvämning av Viskan, säger Roland Andersson.

Miljöundersökningar har gjorts vilket bland annat visat förekomst av blåbetong.

– Det finns lösningar på de problem som vi pekat på och därmed ställer vi oss bakom en etablering av Textilhögskolan på Simonsland, säger högskolans rektor Lena Nordholm.

Positionering av Borås särart inom textil och mode

Tillsammans med Borås Stad har högskolan arbetat fram en beskrivning av gemensamma intentioner för verksamheten i området. Ur den klassiska industrimiljön ska en bärande innovationsmiljö växa fram i samverkan mellan högskolan, staden och andra tillväxtaktörer i regionen. Området kommer att färdigställas etappvis. I den första etappen tillsammans med Textilhögskolan kommer Textilmuseet och MarcetPlace Borås att få nya lokaler. Ledord i flytten av de olika verksamheterna är samordning.
– Vi jobbar för att få ut så mycket gemensamt som möjligt där vi kan utnyttja olika resurser så bra som möjligt. Det här är en process som tar tid och meningen är ju att allt ska bli så bra som möjligt, menar Karin Cardell, förvaltningschef på högskolan.

Textilhögskolan kommer att utnyttja 10 000 m2 av den totalt 35 000 m2 stora fabriksbyggnaden. Borås Stad har räknat med att fylla 15 000-20 000 m2. Vilket gör att det blir en del tomma ytor.
– Samtidigt som vi inte fyller allt så finns det möjligheter för expansion, vilket är bra, tillägger Karin Cardell.

Ny viceordförande och ansökning av gymnasielärarutbildning

Textilhögskolans flytt upptog en stor del av styrelsens möte. Andra beslut som togs var bland annat att Berit Olsson utsågs till ny vice ordförande. Hon har suttit med i styrelsen under några år och har en bakgrund som chef på SIDA:s forskningsavdelning Sarec.

Styrelsen beslutade också att högskolan kommer att skicka in examenstillstånd för lärarexamina. Lena Nordholm förklarar att i och med att en ny lärarexamen träder i kraft den 31 december 2010 måste alla lärosäten som önskar ge lärarutbildning ansöka om examenstillstånd och genomgå en prövning. Den 28 juni ska ansökan vara inlämnad. Högskolan kommer att skicka ansökan om examenstillstånd för förskollärar-, grund- samt ämneslärare för gymnasium inom området matematik och kemi. Den sistnämnda är en utbildning där man samverkar med Institutionen Ingenjörshögskolan.

Ytterligare forskarutbildningsansökan

Styrelsen informerades också om att arbete pågår med att ta fram en ansökan om rätt att utfärda examen på forskarnivå inom Integrerad vårdutveckling. Man förbereder för att lämna in en sådan i oktober. Den 29 juni får högskolan besked om hur det går för tre av de ansökningar som skickades in i våras. Inom det textila området ges besked i höst, först måste ett platsbesök göras på Textilhögskolan och detta sker den 24 augusti. Rekryteringsprocessen av en ny rektor har också påbörjats. Lena Nordholm slutar sitt förordnande nästa sommar. Roland Andersson berättade att man för en dialog  med en konsult.

Avslutningsvis fick styrelsen information om anmälningsstatistiken för högskolans utbildningar och kurser hösten 2010. Söktrycket är högt och jämfört med 2009 har antalet sökande till Borås ökat med 14 procent.