Ledare forskar om ledarskap

I licentiatavhandlingen ”Chefer i korstryck – Att hantera krav i politiskt styrda organisationer” står tolv kommunala förvaltningschefer i centrum. Undersökningen visar hur studiens chefer upplever krav från tre intressegrupper: politiker, anställda samt interna och externa intressenter.
– Det som var mycket tydligt var arbetsklimatets betydelse. I kommuner med gott samarbete var det överlag enklare att hitta fungerande strategier och förhållningssätt och tvärtom i kommuner med starka politiska motsättningar. Där var det betydligt svårare för cheferna att finna fungerande hanteringssätt, berättar Margareta Lundberg Rodin och fortsätter.
– En annan intressant skillnad var att chefer i kommuner med tydliga mål och visioner var mer positiva än chefer i de kommuner där mål upplevs saknas. I dessa kommuner var arbetet istället mer fokuserat kring budget och resultatuppföljning. Dessa två faktorer tror jag är mer eller mindre generella för alla organisationstyper.

Margareta Lundberg Rodin har själv en bakgrund som chef inom kommunal organisation (kulturchef i Kungsbacka) och det har hjälpt henne i arbetet med avhandlingen.
– Ledarskap och organisation är ju både mitt yrke och samtidigt ett intresse. Det är klart att ett långt chefskap innebär egna erfarenheter som påverkar min förförståelse. Som doktorand studerade jag chefskap och organisation vilket gav ett välbehövligt utifrånperspektiv. Det underlättade att jag väl känner till kommunala organisationer när jag intervjuade och observerade studiens tolv förvaltningschefer, samtidigt får man se upp med sin egen förförståelse under forskningsprocessens olika skeenden.

Vem ska läsa licentiatavhandlingen?

– Mycket är generellt i alla typer av organisationer så chefer, politiker och medarbetare kan känna igen en hel del. Studien kan användas för att reflektera och diskutera olika positioner och ett uppdrags betydelse och konsekvens. Den kan också läsas av dem som studerar organisationer eller chefskap, avslutar Margareta Lundberg Rodin.

Fakta:
I dag kl. 13:00-15:00 lägger Margareta Lundberg Rodin fram sin licentiatavhandling vid Husaren, Göteborgs Universitet.
Opponent: Ewa Wikström, Handelshögskolan Göteborgs Universitet