Hon förenar kultur och politik

– Den kulturpolitiska regionalisering som inleddes i slutet av 1990-talet innebär enligt min uppfattning den största förändringen av den svenska kulturpolitiken på 30 år. Samtidigt finns det mycket lite forskning om regionaliseringens historia, utgångspunkter och konsekvenser. Överlag finns det både nationellt och internationellt lite forskning om kommunal och regional kulturpolitik. Med min forskning hoppas jag bidra till kunskap inom detta område.

Vad handlar din forskning om?  

– Forskningsrapporten, som presenterar ett projekt finansierat av Kulturrådets forskningsmedel, handlar om hur regional kulturpolitisk identitet byggs upp i Skåne och Västra Götaland, de två största och mest etablerade regionerna i Sverige. Jag hävdar att regional kulturpolitisk identitet skapas i relation till kommunal, statlig och internationell kulturpolitik. Därför har jag intervjuat kulturpolitiska företrädare för Region Skåne och Västra Götalandsregionen, men också företrädare för två kommuner som medverkar i EU-projekt, samt företrädare för Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting. –Jag har även studerat kulturpolitiska styrdokument på de olika politiska nivåerna. Analysen visar att även om regionaliseringen innebär en tydlig förändring av kulturpolitikens rumsliga organisation är det inte lika säkert att det kulturpolitiska innehållet förändras. I dagsläget tenderar regionerna att återskapa statliga förhållningssätt. I mediedebatten efter förra årets stora Kulturutredning utpekades regionerna som avvikande från den statliga normen, medan min studie visar att det snarare är kommunerna som innehar denna position.

Varför är ditt projekt angeläget?

– I december fattade riksdagen beslut om att en ny samverkansmodell mellan stat, region/landsting och kommun på det kulturpolitiska området ska tillämpas i ett urval regioner fr.o.m. 2011 och i hela Sverige fr.o.m. 2015. I februari presenterades en särskild utredning om samverkansmodellens genomförande. Jag hoppas att min rapport kan komma till användning i detta sammanhang, då jag identifierar vissa grundläggande förhållningssätt och problematiker som måste hanteras i genomförandet. En särskilt viktig fråga gäller hur kommunerna kan bli mer delaktiga i den nya samverkansmodellen.

Vad planerar du att göra nu när du är klar med rapporten?

–Jag arbetar för närvarande med en uppföljning av avsiktsförklaringen mellan Region Skåne och Kulturrådet, på uppdrag av nämnda instanser. Jag hoppas också att få fortsätta forska om förändringar i kulturpolitikens rumsliga organisation, både inom Sverige och i ett nordiskt jämförande perspektiv.