Utveckla Simonsland till en science park

Styrelsen vid Högskolan i Borås har i dag enhälligt beslutat att flytta Institutionen Textilhögskolans verksamhet till Simonsland, under förutsättning att bestämda villkor uppfylls.

- Styrelsen har haft den grannlaga uppgiften att fatta beslut om vilket av två attraktiva och konkurrenskraftiga lokaliseringsalternativ, Simonsland eller Sandgärdet, som är bäst för Högskolan i Borås och Institutionen Textilhögskolan.

- Beslutet avgjordes till alternativet Simonslands fördel då området förväntas ha potential att bli en tilltalande miljö för utökad samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och kulturliv. Vi vill därför, i anslutning till Institutionen Textilhögskolans forskning och utbildning, etablera en science park, säger styrelsens ordförande Maria Leissner.

Tillkomsten av en miljö för kunskap och innovation är helt i linje med Högskolan i Borås verksamhetsidé att bedriva forskning och utbildning i nära samverkan med näringsliv och övrigt samhälle. Simonsland kan erbjuda möjligheten att ytterligare utveckla framgångsrika forskningsprogram som Smart Textiles, M3 – mode, miljö och marknad samt Waste Refinery.

Samtidigt som styrelsen klargör Högskolan i Borås vilja att i Simonsland skapa en miljö för kunskaps- och innovationsöverföring i Sjuhäradsregionen, innebär beslutet att styrelsen ställer kravet att viktiga förutsättningar för etablering i området måste uppfyllas. En lokalisering av Institutionen Textilhögskolan till Simonsland inrymmer i nuläget osäkerhetsfaktorer och skulle innebära ett betydande risktaganden för Högskolan i Borås. Motsvarande osäkerheter och risker finns inte i Sandgärdsalternativet. Styrelsen har därför beslutat att lokaliseringen till Simonsland kan ske under förutsättning att högskolans villkor för sådan etablering uppfylls. Styrelsens beslut innebär också att krav ställs på fastighetsägaren. 

Borås Stads tydliggjorda vilja och syn på Simonslands framtid var avgörande för styrelsens beslut.  


- Vi vill tillsammans med Borås Stad och övriga intressenter utveckla Simonsland till en internationellt intressant forsknings-, innovations- och kulturmiljö till gagn för såväl högskolans som regionens utveckling. Jag ser fram emot intensiva och fruktbara dialoger med representanter för Borås Stad, avslutar rektor Lena Nordholm som på bild tillsammans med Maria Leissner och Textilhögskolans prefekt Erik Bresky blickar ut över de gamla industrilokalerna på Simonsland.

FAKTA

En etablering av Institutionen Textilhögskolan och science park i Simonsland förutsätter att styrelsen i juni 2010 finner

  • att en tydlig vision och plan för området finns samt att högskolan tillförsäkras inflytande över vilka verksamheter som ska etableras
  • att området kan vara färdigställt från höstterminen 2013 med bl a Institutionen Textilhögskolan, Textilmuseet och Espira Tillväxtcentrum i Sjuhärad på plats
  • att ekonomiska förutsättningar uppfylls
  • att lokalerna utformas ändamålsenligt
  • att trafiksäkerheten ökas
  • att miljökrav uppfylls.