4,8 miljoner till forskning kring fiktionslitteratur

Vetenskapsrådet har i år lyft fram temat ”Människans behov och bruk av fiktion” och totalt inkom 73 ansökningar varav 7 beviljades. Av dem har ”Fiktionsläsningen i internetsamhället” fått den största medelstilldelningen.
Projektet är ett samarbete mellan universitetslektor Skans Kersti Nilsson, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, professor Torsten Pettersson, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och fil. dr. Maria Wennerström Wohrne, Pedagogiska utvecklingsenheten vid Uppsala universitet. Under tre års tid ska de tillsammans undersöka och klargöra hur unga vuxna, i åldrarna 16-25, tar emot och reflekterar kring fiktionslitteratur samt hur de relaterar sina läsupplevelser till personlighetsutveckling och omvärldsorientering.

- Vi vill undersöka hur fiktionslitteraturen läses och används genom att samla in och studera underlag på olika sätt, till exempel genom enskilda intervjuer och i fokusgrupper.  Vi kommer även att analysera de nationella proven i svenska, berättar Skans Kersti Nilsson. Genom att gå igenom de nationella proven får vi en bild av utvecklingen under de senaste 15 åren, då mycket har hänt på det här området.

Sprunget ur tidigare samarbete

Projektet är sprunget ur ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Uppsala universitet. Arbetet tog sin början i ett gemensamt forskningsintresse i frågor, som gäller just användande av fiktionslitteratur. Som ett första steg arrangerades 2008 ett forskningsinitierande symposium, ”Litteratur som livskunskap: tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning”. Där medverkade ett femtontal välmeriterade forskare från olika akademiska discipliner. Ett av resultaten blev en symposievolym med samma namn. Ett av resultaten blev en symposievolym med samma namn, som finns att köpa via Högskolans reception. Steg två i samarbetet var att samla in och analysera läsarreaktioner på ett par noveller. Skans Kersti Nilsson och Torsten Pettersson presenterade resultatet i somras vid en internationell konferens vid Universitetet i Utrecht. Konferensen anordnades av det internationella forskningsnätverket IGEL (International Society for the Empirical Study of Literature and Media).

- Nu ser vi fram emot nästa konferens, som äger rum vid University of Alberta i Canada 2012, säger Skans Kersti Nilsson.