PUB-kväll med akademi och näringsliv

Huvudsyftet med PUB-kvällarna är att bygga nya nätverk för samverkan och kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv i en annorlunda miljö och under informella former. Tisdagens aktivitet, som samlade ett fyrtiotal personer, bjöd på mat, mingel och intressanta framföranden av forskare från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

Möten utan resor

Universitetsadjunkt Nasrine Olson och professor Elena Maceviciute från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan inledde kvällen med att prata om ”Möten utan resor” där vinsterna bl.a. är effektivare arbetsdag, mer tid för familjeliv, mindre miljöbelastning och lägre risk. Idag finns många lösningar för att minska resandet, exempelvis videokonferenssystem och Skype m.m.

Frågan kvarstår hur man ska anpassa tekniken till ett företags situation/behov för att möjliggöra användning av tekniken. Tekniken ska vara en möjliggörare och inte ett hinder. Det är några av de aspekter som behandlas i Nasrine Olson och Elena Maceviciutes forskning. Idag utformar de ett forskningsprojekt med utgångspunkt från olika företags behov. Ett starkt budskap till deltagarna från näringslivet var att dörren fortfarande står öppen för samarbete och delaktighet i projektet.

Optimera sökverktyg

Universitetslektor Katriina Byström som delar sin tid mellan Findwise AB och Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Henrik Strindberg från Findwise AB höll ett föredrag med titeln ”Ni vill ha bättre sökverktyg, eller hur?”

De har ett samarbetsprojekt för att finna metoder att optimera sökverktyg för företagsintern information. Målsättningen är att medarbetare på företag snabbt ska hitta rätt information på intranätet och andra informationssystem via avancerade sökverktyg, eftersom en effektivare informationshantering är både tidsbesparande och mindre frustrerande, och därmed lönsamt för företagen. Katriina Byström och Henrik Strindberg tog i sin presentation upp att de sätt som vi uppmärksammar behov av, värderar, söker och använder information på ser olika ut beroende på om vi arbetar med rutinuppgifter i jämförelse med nya eller innovationsorienterade arbetsuppgifter. De menade att ett sökverktyg ska kunna stödja olika typer av arbetsuppgifter på företag.

Distansutbildning inom immaterialrätt

Universitetsadjunkt Rolf Hasslöw, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, pratade om patent, varumärke och design. Han informerade bl.a. om en webbaserad distansutbildning inom området, framtagen av Patent- och registreringsverket och Högskolan i Borås, som vänder sig till personer som är intresserade av immaterialrätt.

Examensarbeten i Sjuhärad

Slutligen informerades kvällens besökare om att studenternas examensarbeten är värdefulla för företagen i Sjuhärad. Detta då studenterna kostnadsfritt gärna arbetar med att analysera/identifiera och lösa företagsspecifika problem i sina examensarbeten.

Kvällen avslutades med mingel i nätverkandets tecken och många intressanta kontakter knöts.

Vill du veta mer om det nya initiativet eller komma i kontakt med någon bakom det? Kontakta då Emma Mårtensson vid Espira Tillväxtcenter eller Daniel Yar Hamidi vid Högskolan i Borås.