Stort nationellt intresse för prehospital akutsjukvård

Aktuella forskningsprojekt från larmcentralen, ambulanssjukvård och akutmottagningsvård presenterades under ett seminarium där Högskolan i Borås, Kunskapscentrum PreHospen vid Institutionen för vårdvetenskap och Västra Götalandsregionens Prehospitala UtvecklingsCentrum, stod som värdar.

Angela Bång, universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap och en av moderatorerna för seminariet, förklarade att det övergripande syftet med seminariet var att öka kunskapen om vård och behandling i den prehospitala akutsjukvården. Hon belyste också vikten av att stimulera till en akademisk diskussion om patientvården prehospitalt. På bilden nedan syns, förutom Angela Bång, också universitetslektor Björn-Ove Suserud, även han moderator för seminariet.

Förhoppningen är att en diskussion ska bidra till utveckling inom akutmedicinsk larmmottagning och ambulanssjukvård, då frågeställningar lyfts fram och evidensbaserad praxis används i forskningsplanerna. 

Under seminariet presenterades ett tjugotal projektidéer, av framförallt doktorander, vilket gav deltagarna en god inblick i de forskningsinitiativ som tagits under senare tid och projekt som kan avrapporteras efter längre tids studier.

Mats Holmberg, sjuksköterska och doktorand från Ambulanssjukvården i Sörmland ansåg att ett tvärvetenskapligt seminarium är nyttigt för en verksamhet som är så komplex som den prehospitala vården. Det skapar en förståelse för helheten i vården vilket i förlängningen ger patienten i ett tidigt skede av sjukdom och skada ett ännu bättre omhändertagande.