Första avhandlingen inom redovisningsrätt spikad

Avhandlingen behandlar principen ”substance over form” och ekonomisk verklighet i redovisningsrätten.
– De senaste årtiondena har den internationella redovisningen påverkat den svenska redovisningen, vilket bland annat gett oss fler regler. Den externa informationen som företagen är skyldiga att lämna har därmed blivit mer regelstyrd vilket gjort att redovisningsämnet ändrat karaktär, förklarar Kjell Johansson.

Avhandlingens två delar

Kjell Johansson berättar att avhandlingen består av två delar, en allmän del och en särskild del. Den allmänna delen uppskattar han till 10 % av textmassan och den innehåller redogörelser som behövs för att förstå de övriga 90 %.
– Den särskilda delen av avhandlingen utgörs av min undersökning. Jag har undersökt reglerna för noterade företags redovisning, IFRS (International Financial Reporting Standards) och om dessa kan ge uttryck för ”substance over form” och ekonomisk verklighet. Jag har även undersökt vilken verklighet normerna försöker avbilda ­– företagens och/eller marknadens. 

Undersökningen behandlar standarder för redovisning av varulager, materiella anläggningstillgångar, förvaltningsfastigheter, immateriella tillgångar, entreprenader, finansiell och operationell leasing samt vissa koncernmässiga frågor. När det gäller entreprenader så undersöks även branschpraxis. Avhandlingen består av tolkningar av principbaserade regler, och för att förklara dessa har typfall (exempel) använts.

Kjell Johansson identifierar också fall då den s.k. ”overridingregeln”, som innebär skyldighet att avvika från regelverket av etiska skäl, kan tillämpas.
– Detta är dock en regel som inte får användas för ekonomiska intressen, utan här ska etiken styra. Tillämpningen av regeln är restriktiv, förklarar han.

Modell och teorier framförs

Undersökningen resulterar i en kretsloppsmodell som beskriver en tillgångs och skulds livscykel i ett företag. Utifrån kretsloppsmodellens olika stadier sammanfattas och analyseras undersökningens resultat. Slutsatser dras som ligger till grund för den deskriptiva teori om ekonomisk verklighet i redovisningsrätten, som framförs och som Kjell Johansson benämner livscykelteorin.
– Utifrån kretsloppsmodellen och livscykelteorins åtta beståndsdelar framförs även en normativ teori, dimensionsteorin, som har som syfte att förbättra existerande standarder såväl som att utveckla nya, för att ge en mer rättvisande bild av ekonomisk verklighet, förklarar han och fortsätter:
– Livscykelteorin och dimensionsteorin kan ses som utgångspunkter för en vidareutveckling och uppbyggnad av teoribildningen på redovisningsrättens område.

Fakta

Disputationen sker den 29 oktober på Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg, kl. 10:00, sal E44.