Nutid och framtid på biblioteken

Föränderlighet och komplexitet är ord som kännetecknar utvecklingen inom biblioteks- och informationsvetenskap, menar prefekten.
– Och det är detta som alla slags bibliotek måste förhålla sig till. Och alla grupper; bibliotekarier, forskare och studenter – alla är del i den stora komplexiteten, inte minst i den digitala världen.

Förr talades det om ett paradigmskifte. Men Margareta Lundberg Rodin tror att det pågår utveckling parallellt, på flera nivåer och på olika sätt, vilket också gör att helheten blir svår att överblicka för den enskilde.
– Och då kan aktuella föreläsningar och omvärldsbevakningar hjälpa oss att få en viss överblick.

Berättelser från olika bibliotek

Konferensen arrangeras av Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, högskolans bibliotek som heter Bibliotek- och läranderesurser och Borås Stadsbibliotek. Bibliotekschefen på det sistnämnda heter Britt-Inger Lindqvist och hon var med och tog initiativ till konferensen för tio år sedan. Vid årets slut lämnar hon sin chefspost.
– Det har varit en spännande resa och konferensen har utvecklats under tiden. Första gången, 2001, var vi bara ett 40-tal personer och trots det hade vi slagit på stort, då utbildningsminister Thomas Östros kom med sina Säpo-vakter och invigde. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för alla delar inom biblioteks- och informationsvetenskap: utbildning, forskning och fältet. Och för alla typer av bibliotek, påpekar Britt-Inger Lindqvist.
– Och idén med konferensen är våra Call for papers, att yrkesverksamma berättar om vad de gjort. Det görs väldigt mycket bra saker inom biblioteksvärlden!

”Sociala medier är känslomässiga”

Lektor Mathias Klang, verksam både vid Högskolan i Borås och vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet, inledde konferensen med en föreläsning om Sociala medier och juridik.

Han diskuterade ämnet genom tre teman: Yttrandefrihet, integritet och offentlighet. Ett av hans budskap var att juristerna har svårt att ta ställning till de sociala medierna, då de är känslomässiga, och inte bara tekniska. De gamla reglerna kring rättigheter och skyldigheter, som var giltiga och användbara när information spreds enbart via tryckt media, tv och radio gäller inte längre.
– Ordning och reda och administrativa regler fungerar i ett hierarkiskt samhälle. Men de passar inte i det digitala samhället, menar Mathias Klang.

”Det digitala är kulturens standardvärde”

Pelle Snickars är docent i filmvetenskap och forskningschef vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Hans föreläsning handlade om vad det digitala samhället med dess nätverk egentligen innebär. Han ser sig som en samtidsspanare, med utkik efter tendenser.
– Det digitala är idag kulturens, och informationssamhällets, default, alltså ”standardvärde”, inledde han.

– Det är inte en ny värld, för vi har levt med det här sedan 1990-talet, men utvecklingen har accelererat de senaste åren. Undantaget scenkonsten är i princip all kultur och all information nuförtiden baserad på datakod.

Han är också intresserad av det digitala nätverkets gränssnitt, det vill säga skärmen.
– Vad händer med biblioteket på skärm? Arkivet? Och vad gör det med våra verksamheter? Det kan man fundera på! Och då pratar jag inte om bokens död – utan tendenser. Jag tror det blir en växelverkan och det ena utesluter inte det andra.

Fler samarbetspartners inför framtiden?

Mötesplats inför framtiden lever vidare in i ett nytt decennium. Och samarbetet mellan arrangörerna – som de senaste åren blivit tre genom att högskolans bibliotek tillkommit – kommer att fortsätta.
– Och nu ska vi diskutera fortsatt innehåll och form för konferensen. Det här konceptet har fungerat bra i tio år, nu ska vi titta på om vi kan tillföra något ytterligare. Man kan alltid reflektera över vad som är bra och mindre bra, var vi ska lägga tyngdpunkten och om vi ska specialisera oss mer i tydligare spår, säger prefekt Margareta Lundberg Rodin

Kommer ni att bjuda in andra att komma med synpunkter?

– Ja, vi har redan inlett diskussioner omkring det. Vi kommer också att beakta synpunkterna från deltagarnas utvärdering av konferensen.