Temadag om patientsäkerhet

Temadagen samlade nästan 200 personer där patienter och anhöriga deltog på förmiddagen och anställda inom hälso- och sjukvården under eftermiddagen. Inbjudna föreläsare var Carina Forsberg enhetschef från Socialstyrelsen, Claes-Håkan Björklund, regionchefläkare VG-region samt Birgit Andersson, ordförande och Tommy Nordqvist, utredare från Patientnämnden Borås.

Carina Forsberg inledde temadagen med att presentera resultat från den senaste vårdskademätningen som omfattar samtliga sjukhus i Sverige. Med vårdskada menas varje lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd, och som är undvikbar.  Av alla patienter som vårdas på svenska sjukhus drabbas 12,3 % av vårdskador, av dessa är 8,6 % skador som kunde ha undvikits. Varje vårdskada medför i snitt 6 extra vårddygn för patienten och i 3 % av fallen bidrar vårdskadan till dödsfall. Vårdskademätningen visade också att vårdskadorna är vanligast i åldersgruppen 65 år och äldre och att de är ungefär lika fördelade mellan kvinnor och män.  Bestående men eller funktionsnedsättningar drabbar 9 % av dem som skadats i vården.

Claes-Håkan Björklund, redogjorde för hur man i VG-region arbetar med patientsäkerhetsfrågor. VG-regionen har satt upp mätbara mål för att minska vårdskador och förbättra säkerheten för patienter. Övergripande så handlar dessa om att vårdskador ska minskas och långsiktigt minimeras. Detta innebär, för att bara nämna några exempel, att patientsäkerhetsutbildningar och seminarier ska genomföras, att man ska ta fram förslag på hur patienter kan involveras i arbetet, att ett regiongemensamt IT-stöd för avvikelsehantering samt ett nationellt IT-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner ska införas. Målen handlar även om att patienter ska känna sig respektfullt bemötta, att de får individuellt anpassad information och att de ska uppleva att de är delaktiga i den egna vårdens planering.  

Slutligen fick åhörarna ta del av Patientnämndens verksamhet och vad den nya patientsäkerhetslagen kommer att innebära för dem, genom Birgit Andersson och Tommy Nordqvist. I Västra Götaland finns fyra patientnämnder; Borås, Uddevalla, Mariestad och Göteborg. Man hanterar cirka 800-900 ärenden per år men antalet kontakter är betydligt fler, totalt cirka 25 000 i hela landet. Enligt lag ska varje landsting och kommun ha en eller flera nämnder där patienter kan få hjälp med frågor som rör all hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting och kommun, samt tandvård som bedrivs av landsting.

Patientnämndens roll mellan patient och vård ska vara neutral men hänsyn ska tas till det underläge som patienten ofta befinner sig i. Nämndens handläggare har tystnadsplikt men de har inte befogenhet att utreda och bedöma den rent medicinska behandlingen. Handläggarnas uppgift är att hjälpa patienter med information, främja kontakter och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera avvikelser till vårdgivare och vårdenheter, som är av betydelse för patienter.

Den nya patientsäkerhetslagen innebär för Patientnämnden bland annat att vårdgivare från och med årsskiftet är skyldiga att informera dem om vårdskada. Den innebär vidare att Patientnämnden kommer få ett utvidgat informationsansvar och samverkan med Socialstyrelsen kommer att utökas. Syftet är att Patientnämnden ska vara med och bidra till en hög patientsäkerhet.