Högskolan i Borås och PreHospen på kongress för ambulanssjukvård

Inbjudan var en direkt följd av vårens FLISA-seminarie i Stockholm som handlade om ambulanssjuksköterskans kompetens i framtiden och där Birgitta S Wireklint och Anders Bremer var på plats som representanter för VHB och ”Nätverket för utbildare av ambulanssjuksköterskor”.

Birgitta S Wireklint presenterade en vision om en 2-årig utbildning på avancerad nivå i ambulanssjukvård. Nuläget, problem och utmaningar målades upp. Visionen kunde presenteras utifrån de goda förutsättningar som finns i regionen, dvs. att HB/PreHospen verkar i ett sammanhang där man har Västra Götalandsregionens Prehospitala Utvecklingscentrum och ett omfattande nationellt och internationellt nätverk i nära samverkan. Forskargruppen som även till viss del är kliniskt aktiva ambulanssjuksköterskor räknas också till de goda förutsättningarna, samt ett ökande antal doktorander.

Övriga föreläsare i Leksand på kompetenstemat var Mats Kihlgren (Verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Anders Johansson (Universitetslektor, Lunds Universitet), Eija Hägg (Chef, Falck Ambulans AB) samt Beatrice Zsoka (Ambulanssjuksköterska, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor). Birgitta S Wireklint ingick tillsammans med dessa fyra i den panel som svarade på audiotoriets frågor.

  • Mats Kihlgren talade om framtiden som ett val mellan en utveckling mot akutmedicin eller prehospital akutsjukvård. Han betonade ambulanssjukvårdens roll som varande i ett större sammanhang.
  • Anders Johansson talade talade om att Högskoleverket ger antydningar om en (1) specialistutbildning som endast är förberedande för yrkesutövningen, där lärosäten kan komma att specialistutbilda på avancerad nivå (generell examen) medan verksamheterna certifierar i själva yrket.
  • Eija Hägg framförde kritik på den rådande kulturen i ambulanssjukvården. Hon talade om att denna präglades av att vara en ”beredskapsorganisation” och i mindre utsträckning en sjukvårdsorganisation.
  • Beatrice Zsoka gjorde det tydligt att ambulanssjuksköterskans kompetens negligeras och underordnas andra professioners kompetenser. Hon beskrev också de negativa konsekvenser det innebär för vårdnivån inom ambulanssjukvård, i mötet med patienten men även hur professionens utveckling hämmas.

- Kongressen synliggjorde att det finns olika uppfattningar i frågan om ambulanssjuksköterskans kompetens och utbildning – och hur självständig professionen ska vara. Föreläsarnas inlägg visar åter igen att frågan innehåller en rad motsättningar, säger Birgitta S Wireklint, Universitetslektor och Anders Bremer, Universitetsadjunkt och doktorand.

- Vi valde att presentera vår vision vid en tidpunkt då de flesta kanske hade valt att ”huka sig bakom bänkarna” i väntan på Högskoleverkets slutsatser. Vi tror dock att det riktiga nu är att stå upp för våra visioner även om vi har en del kvar att arbeta med.