Klart för två ansökningar till

Därmed visar Högskolan i Borås att man inte ger upp när det gäller forskarutbildning inom området Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet som man fick nej till tidigare i år.

– Eftersom bedömargruppen tillstyrkte vår ansökan förra gången ser vi goda möjligheter att få igenom ansökan i en förnyad prövning till Högskoleverket, konstaterar Roland Andersson.

Han menar att högskolan står stark och har resurser inom det pedagogiska området och att forskarutbildning är en naturlig fortsättning på de masterrättigheter som redan finns sedan ett antal år tillbaka.

Stor delegation för lärarexamen

I veckan som gått var en stor delegation från högskolan på Högskoleverket för att intervjuas angående de totalt femton ansökningar om examenstillstånd för lärarexamina som skickats in.

- Vi var först ut i raden av landets 28 lärosäten som ansökt om examenstillstånd för lärarexamina, säger en nöjd rektor Lena Nordholm som var en av de 31 som deltog vid hearingen.

Hon är övertygad om att förankringsprocessen med en stor delaktighet från lärarna på Institutionen för pedagogik gjort att ansökningarna är mycket bra. Högskoleverket förväntas fatta ett beslut om rättigheterna den 15 december. 

Flera nya utbildningar

Tre nya kandidatutbildningar fick klartecken från styrelsen. Det gäller event management samt en dubbel kandidatexamen i affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT. Ett spännande inslag i den sistnämnda utbildningen är ett obligatoriskt läsår i Kina. Styrelsen beslutade också att inrätta ett nytt huvudområde Offentlig förvaltning. Meningen är att man ska ge en magisterutbildning i offentlig förvaltning med inriktning mot utvärdering inom vård, skola, omsorg och kultur. Planerna är att den ska ges på halvtid och distans för att kunna passa yrkesverksamma. Både Lena Nordholm och högskoledirektör Karin Cardell tror att denna utbildning kommer att vara mycket eftertraktad.

Två sökande till rektorstjänsten

Styrelsen fick också information kring rekryteringsprocessen av ny rektor vid högskolan. Processen följer tidsplan och vid nästa styrelsemöte den 19 november ska intervjuerna med de två kandidaterna vara klar liksom ett förslag om förordnande till regeringen om vem som man vill föreslå ska få tjänsten.

Högskolans controllers hade fått i uppgift att granska hur högskolan står sig gentemot sina konkurrenter i landet.

– Vi har varit mycket framgångsrika nationellt, bland annat utfärdar vi flest magisterexamina av landets högskolor och nya universitet, berättar Lena Nordholm.

Något som högskolan bör bli bättre på är dock att attrahera externa medel för finansiering av forskning.

– Vi tror dock att de forskarutbildningsrättigheter som vi nu fått och hoppas få gör att vi på sikt når en ökad extern forskningsfinansiering.

Förbättrad ekonomi

Prognos för resultat för 2010 visar ett positivt utfall om 10,7 miljoner, vilket är en förbättring med 20 miljoner kronor jämfört med budget för 2010.

– Det förbättrade resultatet beror till den största delen på att högskolan under året fått ökade anslag som del i regeringens aktiviteter för att hantera den Västsvenska arbetsmarknadssituationen, förklarar Karin Cardell.

Mötet avslutades med att ett manifest som en grupp vid SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund tagit fram under parollen ”Universitet och högskolor som aktörer i samhällsutvecklingen”. I programförklaringen framgår alla de punkter där landets lärosäten är ense och vad man kan göra gemensamt.