Ny omgång Humboldtseminarier

Med utgångspunkt i 200-årsjubileumet av Berlinuniversitetets grundläggande och de idéer som dess förgrundsfigur Wilhelm von Humboldt (1767-1835) förkroppsligade, diskuterades under vårterminen frågan om vart universitet och högskolor är på väg i vår av motsägelsefulla krav präglade tid.

Höstens uppföljning handlar om bildning; ett begrepp som skapar associationer som till exempel breda referensramar, personlighetsprägling, kulturarv samt möten mellan olika kunskapskulturer. Att detta är en fråga med stor aktualitet framgår inte minst av att det i flera stora dagstidningar, bland dem Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, på senare tid har förts debatter om vilket utrymme det finns för bildning vid svenska universitet och högskolor.

I likhet med i våras så är det en förnämlig skara föreläsare som kommer att delta. Utöver Anders Flodström medverkar följande personer som inledare:

? Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Stockholms Universitet (föreläser 7/10).

? Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet (föreläser 7/10).

? Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörns Högskola (föreläser 9/11).

? Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan på Gotland (föreläser 19/11).

? Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås (föreläser 1/12).

Seminarieserien tar ett brett grepp på frågan om bildning i vår tid. Åhörarna kommer att få perspektiv på bildningens plats inom natur- respektive humanvetenskaperna och inom skilda akademiska ämnen. Vidare diskuteras begreppets relevans för tvärvetenskapliga strävanden och ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Deltagarna får också möta exempel på verksamhet vid lärosäten som har gjort bildning till en bärande del av sin profil.

Som en röd tråd löper frågor om förhållandet mellan att utbilda för ett yrke respektive att utbilda för aktivt medborgarskap och/eller för det goda livet. Varför är det viktigt att diskutera bildning på ett professionslärosäte? Hur ska vi förhålla oss till bildningsidealen i undervisning och forskning? Kan och bör Högskolan i Borås utveckla en egen modell som svarar mot olika målsättningar?

Bildningsuppdraget

Bildningsuppdraget ingår som en komponent i definitionen av ”det kompletta professionslärosätet”.  Det heter i gällande Mål- och strategidokument att: ”Högskolan i Borås ska förmedla en bildningssyn som förvaltar kultur- och lärdomsarvet och som samtidigt är anpassat till högskolans verksamhetsidé.”

Vid fem seminarier, och sociala aktiviteter i anslutning till dessa, ges du möjlighet att vara med och diskutera frågan om hur bildningsuppdraget ska komma till uttryck i kurser och program.

Varmt välkommen!

Läs mera och anmäl dig här.