Examensarbete publiceras i vetenskapligt magasin

Vad handlar artikeln om?

- Den handlar om säkerheten kring supply chain management och antagonistiska hot mot transportindustrin. Vi kopplade samman säkerhetsstrategier från tillgänglig litteratur och samlade in information från säkerhetsbranchen för att kunna föreslå en passande modell för hur man kan hantera risker och uppnå säkerhet på ett systemiskt och vetenskapligt sätt, förklarar Dafang Zhang.

Varför valde ni att publicera en artikel?

- När vi hade skrivit examensarbetet tyckte vi att kärnan i det var värdefull och intressant. Vi kände att det fanns möjligheter att vidareutveckla temat och att det skulle vara trevligt att dela med oss av våra slutsatser med andra intresserade forskare.

Vad i er artikel gör det intressant för en tidning att publicera den?

- Händelserna den 11 september fick organisationer att fokusera mera på hot och attacker mot transportnäringen. Det fick dem att anstränga sig för att minimera sårbarheten och utsattheten för attacker. I detta sammanhang spelar säkerhetsföretagen en viktig roll. Vår studie fokuserar på hur denna typ av hot kan hanteras av säkerhetsföretag, förklarar Payam Dadkhah.

Hur känns det att få en artikel publicerad och vad innebär det för er?

- Jag är både stolt och glad. Det är en bra start för mig för att gå vidare med forskning eller jobba med säkerhetsfrågor inom supply chain management. Fast allra mest betydelsefullt har samarbetet med Payam varit. Vi har blivit mycket goda vänner och trivdes verkligen med att jobba tillsammans. Vi hjälpte och diskuterade mycket med varandra, inte bara om själva artikeln utan även om livet i stort, säger Dafang Zhang.

- Det är en fin start för oss och beviset på att vi presterat bra under studierna. Jag är säker på att det goda resultatet beror på ett bra samarbete och jag är också glad att ha fått samarbeta med Dafang, säger Payam Dadkhah.

Ovanligt att magisterstudenter får publicera vetenskapliga artiklar

- Det hör inte till vanligheten att magisterstudenter lyckas få vetenskapliga artiklar publicerade, men dessa två studenter har lyckats bra med att koncentrera sitt examensarbete till en vetenskaplig artikel och att få den publicerad, säger Daniel Ekwall , examinator för studenternas examensarbete.
- Innehållet i artikeln illustrerar olika aspekter av ett mycket aktuellt forskningsområde, säger han.

Titel på artikeln som nu finns publicerad i Journal of Transportation Security:  
“How robustness and resilience support security business against antagonistic threats in transport network”

Titel på examensarbetet : 
“Mapping the Business of Supply Chain Security against Antagonistic Threats in Transport Network”

Kort om…

Payam Dadkhah kom från Iran till Högskolan i Borås 2008 för att studera, först på magisterutbildningen Industriell ekonomi – kvalitet och miljö, sedan på ytterligare ett magisterprogram, industriell ekonomi – logistik. Han söker sig nu vidare till forskarstudier eller jobb som forskare.

Dafang Zhang kom som utbytesstudent från University of Shanghai for Science and Technology, Kina, 2009 och följde magisterprogrammet i logistik. Han studerar idag på hemuniversitetet igen och blir snart klar med sina studier. Därefter hoppas han kunna få söka jobb inom logistik eller som forskare.